การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 ผลงานวิจัยสร้างสรรค์

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 จำนวนผู้ลงทะเบียน 177 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

82. การพัฒนารูปแบบการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการปลูกหอมแดงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน: กรณีศึกษาตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

80. การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชุมชนโป่งกลางน้ำ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายSpatial Distribution of Non-Communicable Diseases in Pong Klang Nam Community, Wawee Sub-district, Mae Suai District, Chiang Rai

ทศพล คชสาร
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

78. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของเชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

อนุพงศ์ วงค์ตามี
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

75. เกมพิมพ์ไทย

วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

73. ความเสี่ยงอันตรายและเส้นทางการเข้าสู่อาชีพ ของคนรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า พื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ไสว ชัยประโคม
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

72. ศึกษาคุณสมบัติเชื้อเพลิงอัดเม็ดผลิตจากกากตะกอนพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตผสมขี้เลื่อยไม้สัก

รัตนาภรณ์ พันธุรัตน์
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

71. การบำบัดสารฮอร์โมนเพศด้วยอนุมูลอิสระของซัลเฟตจากการกระตุ้นด้วยแสงยูวี

ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

70. ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส: เครื่องใช้ทางเลือกสำหรับเก็บรักษาน้ำเชื้อโคนมแช่แข็ง (-80C Freezer: an alternative appliance for storage of frozen bovine semen)

คคนางค์ บูรณะอำนวย
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มวิจัยชีววิทยาระบบสืบพันธุ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

69. ปัจจัยที่มีผลต่อต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

ชลลดา ทอนเสาร์
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

67. การประกอบสร้างตัวตนทางเพศ และพื้นที่ทางสังคมของแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ : กรณีศึกษากลุ่มวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร

รัตติกานต์ วิไลพันธ์
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร สังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

65. วิเคราะห์ความถูกต้องทางตำแหน่ง โดยรับค่าปรับแก้ความถูกต้องจาก GNSS CORS Network ด้วยวิธีสำรวจแบบ RTK

ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) วิจัยและพัฒนา
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

63. การปรับเปลี่ยนตนเองสู่คุณแม่วัยใสของเยาวชนในพื้นที่ตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

กันย์ธนัญ สุชิน
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

62. ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

รจเรข สายคำ
การนำเสนอ: Oral || วิจัยสถาบัน || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

61. การเตรียมแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและแป้งเทอร์โมพลาสติกดัดแปร

เมธา รัตนากรพิทักษ์
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

60. The Effect of Recombinant Human Secretory Leukocytes Protease Inhibitor (rhSLPI) Treatment on Cardiac Fibroblast Subjected to Ischemia/Reperfusion Injury

นิชวัฒน์ ไปยะพรหม
การนำเสนอ: English || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ สาขาชีวเวชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

59. กลไกทางกฎหมายที่สำคัญในการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและการกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐

จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะนิติศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

58. การเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งกลอยที่ดัดแปรด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชัน

ชุติมา ทองแก้ว
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

56. การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมการเกษตร (กรณีศึกษา ไซโลอบเมล็ดข้าวโพด)

มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: ศิลปากร วิศวกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

55. Ferroelectric and Photovoltaic Properties of [KNbO3]0.9 – [BaNi0.5Nb0.5O3]0.1 Perovskite Ceramics

สายชล ศรีแป้น
การนำเสนอ: English || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: นเรศวร วิศวกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

54. การจัดการความทรงจำพื้นที่ม่อนฤาษี-ดอยเวียงอย่างมีส่วนร่วม: การสถาปนาสิทธิชุมชนบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนตำบลดงมะดะ อำภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ศศิภา คำก่ำ
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย