การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 ผลงานวิจัยสร้างสรรค์

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 จำนวนผู้ลงทะเบียน 177 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

109. การประเมินผลกระทบของปุ๋ยหมักที่ได้จากการทดสอบการแตกเป็นส่วนของพลาสติกชีวภาพระหว่างการหมักที่มีต่อพืชตามมาตรฐาน OECD 208 และ EN 13432

อัญชนา พัฒนสุพงษ์
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ, ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

108. Assessment of knowledge and drug adherence to warfarin therapy in patients with heart valve replacement surgery

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

107. ความสามารถในการทรงตัวและระดับกิจกรรมทางกายในวัยรุ่น (Postural control and physical activity in adolescents)

อรษา แสนโน
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

105. สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ทิพาพร สุจารี
การนำเสนอ: Oral || วิจัยสถาบัน || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

103. ผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

กนกวรรณ จังอินทร์
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

102. การคัดกรองหาเอนไซม์เอสเทอร์เรสจากเชื้อแอคติโนมัยซีทที่แยกได้จากตะกอนดินบริเวณป่าชายเลน

จันทร์จรัส วัฒนะโชติ
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

101. มูลเหตุจูงใจในการใช้ยาเสพติดของผู้ที่เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

นุชสา อินทะจักร์
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: ขอนแก่น แพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

100. ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลินและการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตสสูง

วชิราวดี มาลากุล
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

99. ปัจจัยด้านครอบครัว ที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็ก :กรณีศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก เทศบาลตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัย นเรศวร ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

98. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากของชาวประมงพื้นบ้านใน จังหวัดระยอง ประเทศไทย

แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

97. การนำตะกอนจากการบำบัดน้ำมันหล่อเย็นกลับมาใช้ประโยชน์โดยกรดไฮโดรคลอริก

พิมลพรรณ หมู่เฮง
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: นเรศวร วิศวกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

96. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักก๊าซพีวีซีจากมูลสัตว์

ปุณยนุช หิมวันต์
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

95. ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้ป่วย และครอบครัวเป็นผู้ป่วยในระบบบังคับ ศึกษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

ขจรศักดิ์ แสนสุภา
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

94. สถานการณ์ สาเหตุ และทัศนคติของผู้มารับการบำบัดเลิกสูบบุหรี่ จังหวัดมหาสารคาม

ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

93. ผลของแบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์ท้องถิ่นในการควบคุมโรคราดำของเห็ดนางฟ้าภูฐาน

หริพันธุ์ สมนิล
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

90. แกนนำการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุชุมชนตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

จามรี พระสุนิล
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

89. การวิเคราะห์ปริมาณปรอทอนินทรีย์ในตัวอย่างน้ำด้วยวิธีการสกัดแบบ Solidified floating organic drop microextraction โดยเทคนิคอิเล็กโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโตรเมตรี

อภิญญา ศักดิ์อนุพงศ์กุล
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: นเรศวร วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

86. ความเสี่ยงในตลาดแรงงาน กรณีศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างคนจบสายสามัญและสายอาชีวะ

อรรฆยา เซ็นเครือ
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

84. ผลของการฝึกสมาธิแบบไทชิต่อความสามารถในการวางแผนและการแก้ไขปัญหา

นัฐพร โอภาสานนท์
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: นเรศวร สังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

83. ผลลัพธ์ของการกดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทันทีร่วมกับการคลึงมดลูกเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในผู้คลอดปกติ

พรทิพย์ เรืองฤทธิ์
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: หน่วยงานตึกคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย