การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 ผลงานวิจัยสร้างสรรค์

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 จำนวนผู้ลงทะเบียน 177 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

133. การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (TPH) โดยใช้หญ้าแฝก Treatment of contaminated petroleum hydrocarbons (TPH) using vetiver grass

ปรัชญา ชาปัด
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

132. การประเมินภาวะการคุกคามของสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดลำดับความเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย โดยระบบ Hazard Ranking Score (HRS)

ภัทราวดี วิเศษสิงห์
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

131. การเปรียบเทียบการลดอุณหภูมิของหลังคารับรังสีอาทิตย์ หลังคาระบายอากาศ และหลังคาสเปรย์น้ำ

ณัฐวุฒิ วิชัย
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

130. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงราย: การศึกษาแบบภาคตัดขวาง

ฐาปกรณ์ เรือนใจ
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

128. การปรับตัวของชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท:กรณีศึกษาเทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ศศิพัชร์ เมฆรา
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

126. ความโปร่งใสในการดำเนินงานกับประสิทธิผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

รัชดากร จิตรามาศ
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะวิทยาการจัดการ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

125. การวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้าย โค กระบือ ปี 2012-2014 ของประเทศไทย

ณัฐชัย วรสุทธิ์
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

124. สภาพการจัดการเวลาของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิตติศักดิ์ เผ่าพันธ์
การนำเสนอ: Oral || วิจัยสถาบัน || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

122. ระบบค้นหาทิศเหนือจริงแบบอัตโนมัติเพื่อการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์สำหรับกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว

ธีระพงษ์ ธนเดโชพล
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

121. ผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษาเครื่องต้นแบบบริหารกล้ามเนื้อไหล่

กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยรังสิต ภารควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

120. เพศวิถีและการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง : กรณีศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก

วชิราภรณ์ ศรีเงิน
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร สังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

119. แนวทางการพัฒนาหินแกรนิตจังหวัดตากเพื่อเป็นวัสดุทางเลือกสำหรับเครื่องประดับในเชิงพาณิชย์

ภัทรา ศรีสุโข
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะอัญมณีศาสตร์และประยกต์ศิลป์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

118. การประเมินลักษณะกลุ่มอาการโลเวอร์ครอสในนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงปี พ.ศ. 2559(Investigations of lower crossed syndrome’s characteristics in clinical dental students at Khon Kaen University in 2016)

ธนาภรณ์ ศรีเจษฎารักข์
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคนิคการแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

117. การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาทันทีระหว่างเทคนิคแอคทีฟรีลีสแบบดัดแปลง และการนวดไทยในผู้ป่วยกลุ่มอาการสะบักจม (Comparative study of the immediate therapeutic effects between modified active release technique and traditional Thai massage in patient with scapulocostal syndrome)

เศรษฐพงศ์ หนองหารพิทักษ์
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

116. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานของการใช้ยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่มแย่งจับกับตัวรับฮีสตามีนชนิดที่ 2 ร่วมกับกลุ่มยับยั้งโปรตอนปั๊ม ที่ส่งผลต่อการเกิดกรดไหลย้อนกำเริบเวลากลางคืน

สโนชา วงศ์ทางประเสริฐ
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

114. ค่ากำลังแรงยึดแบบกดออกของซีลเลอร์ที่มีอิพอกซีเรซินเป็นองค์ประกอบต่อเนื้อฟันบริเวณรากฟันภายหลังใส่ยาทรีมิกซ์-เอ็มพี

สุธรรมมา จรัสศรี
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร ทันตแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

113. Prevalence and Associated Factor with Hypertriglyceridemia in HIV Infected Patient in Phaya Meng Rai Hospital , Thailand.

Kittisak Taoma
การนำเสนอ: English || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: Mae Fah Luang University Department of Public Health School of health Sciences
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

112. การพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี

เวทิสา ตุ้ยเขียว
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

111. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ราตรี ยะคำ
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

110. การพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ด้วยรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

พิมณิชา ทวีบท
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย