การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 ผลงานวิจัยสร้างสรรค์

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 จำนวนผู้ลงทะเบียน 177 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

163. Study on the Effect of Microemulsion Formulation on Oral Bioavailability of Morus Alba Stem Extract Using in Vitro Lipolysis Model

ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์
การนำเสนอ: English || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

162. ผลของการกําจัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสีฟันจากภายในตัวฟันต่อการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟัน (Effect of smear layer removal prior to intracoronal bleaching on radicular peroxide penetration)

อริญญา กาญจนานุชิต
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชา ทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

161. การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกของสารสกัดจากข้าวกล้องงอก ข้าวกล้อง และข้าวขาว จากข้าวสายพันธุ์ KDML105 และ PL2

วาจาทิพย์ บูรณวิชิต
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

160. พฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา

วาสนา ละอองพัน
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บริหารธุรกิจ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

156. Effects of Multiwall Carbon Nanotubes on the Kinetics and Mechanisms of Swelling behavior of Composite Hydrogel

ภัสฐิรา แก้วพิจิตร
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

155. การประเมินการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะโดยการประยุกต์ใช้โทโทล วาริเอชั่น อินเพนทิ่ง สำหรับการจำลองการรักษาส่วนศีรษะและลำคอ Evaluation of Metal Artifact Reduction Algorithm using Total Variation Inpainting for Head and Neck Simulation

กาญจนา พุทธบุรี
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: นเรศวร สหเวชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

154. การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

นิศารัตน์ สังข์เสือ
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

153. สภาวะที่เหมาะสมของการเตรียมหัวเชื้อเริ่มต้นสำหรับกระบวนการการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าหิมะโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง

ศันสุนีย์ ภู่ประกิจ
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

152. การยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

กนกวรรณ ปลาศิลา
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

151. การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมชาวเวียดนามในชุมชนกรณีศึกษา หมู่บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

เมธี พิริยการนนท์
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

150. ผลของจิบเบอเรลลิกแอซิดต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ Effect of Gibberellic acid on Seed Germination and Seedling Growth of ‘Holland’ Papaya (Carica papaya Linn)

นิมมานรดี พรหมทอง
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: อุบลราชธานี เกษตรศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

148. การคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากดินชายฝั่งเพื่อยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำ

มหัทธนี ภิญโญ
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

145. ประสิทธิภาพของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระต่ออัตราการงอกเมล็ดของข้าว

ธนกฤต เลิศจันทรางกูล
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

143. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

จิราพร มะโนวัง
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงราย สาขาคหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

141. “ของดีที่บ้านหมอเมือง” ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพท้องถิ่น ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาสังคม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

139. กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสวนตาล ของปราชญ์ชาวบ้าน แห่งบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี

จิราพร ชะงายกลาง
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

138. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

นิภาพร ธรรมปัญญา
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมสาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

137. ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถีของชุมชนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

แสงจันทร์ วายทุกข์
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

136. การศึกษาคุณภาพน้ำประปาทางจุลชีววิทยาในเขตพื้นที่ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ณัฐนันท์ อิ่มเมฆ
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

134. การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ในลำน้ำแม่กลองด้วยวิธีสเปคโทรโฟโตเมทรี

อ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย