การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 ผลงานวิจัยสร้างสรรค์

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 จำนวนผู้ลงทะเบียน 177 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

199. การจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบ VARK ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

ชวนนท์ จันทร์สุข
การนำเสนอ: Poster || วิจัยสถาบัน || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท พยาบาลศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

198. Method for Solving Economic Load Dispatch Problem in Electrical Power Systems

Pisey Heng
การนำเสนอ: English || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: Naresuan University Faculty of Engineering
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

192. ความหลากหลายลักษณะทางสัณฐานวิทยา และการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของข้าวพื้นเมืองจากภาคเหนือตอนล่าง

พิชัย บุตรสีภูมิ
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

190. การสร้างภาพตัวแทนโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์

อัลเบอท ปอทเจส
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

189. ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดหนองบัวลำภู

นิตยา สังขทิพย์
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

188. การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการดำเนินงานธุรกิจสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท

ธุรกิจ มหาธีรานนท์
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาการจัดการ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

187. การสำรวจปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการรักษาด้วยยา ในผู้ป่วยโรคหนองใน หนองในเทียม และซิฟิลิส ณ ศูนย์สาธิตบริการกามโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

ภานุวัฒน์ เสงี่ยมจิตต์เกษม
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

185. อุปสรรคและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจการปลูกผักคะน้าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมิในการผลิต บ้านทุ่งรางเทียน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สิริกัญญา หงษา
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

184. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในเด็กสมองพิการประเภทหดเกร็ง (Effect of exercise program on lower limb strength in children with spastic cerebral palsy)

รัชดาภรณ์ บ่อคำ
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

183. คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย

เสน่ห์ แสงเงิน
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะสาธารณสุขศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

181. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและช่องทางการตลาดมะเขือเทศราชินี กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ศิริภรณ์ พงศ์ลี้
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วิทยาการจัดการ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

177. อุปสรรคและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานธุรกิจการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช สายพันธุ์นำเข้าจากญี่ปุ่น

ศศิวิมล จิตรใจฉ่ำ
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชบุรี วิทยาการจัดการ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

174. อาหารสำเร็จรูปสำหรับตัวอ่อนระยะ Megalopa ของปูแสม Episesarma singaporense

ชาญยุทธ สุดทองคง
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

172. การเพิ่มศักยภาพเชิงธุรกิจเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ดวงสมร พลเยี่ยม
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

171. การศึกษาผลของอายุต่อคุณภาพน้ำเชื้อในไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว

วิลาสินี อินญาวิเลิศ
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

170. การศึกษารูปแบบภูมิทัศน์ถนนกรณีศึกษาหน้าวัดตะพังทองในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ฐิรรัตณ์ ศรีคงจันทร์
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

167. พฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พัชรี ถุงแก้ว
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

166. ความรู้ ทัศนคติและวิธีปฎิบัติของควาญช้างต่อความเป็นไปได้ของการแพร่กระจายโรคผ่านการเคลื่อนย้ายช้างเลี้ยงในปางที่มีจำนวนการเคลื่อนย้ายช้างสูงของประเทศไทย

ชญานิศ ประสานวงศ์
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

165. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยเพื่อหาต้นทุนการขนย้ายดิน

กฤษณะ ชอบเรียบร้อย
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

164. ผลของพฤติกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพของประชาชน อบต.ขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำนาจ สร้อยทอง
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย