การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 ผลงานวิจัยสร้างสรรค์

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 จำนวนผู้ลงทะเบียน 177 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

234. กลยุทธ์การดำเนินงานมะนาวนิ้วมือกรณีศึกษาของคุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง กรุงเทพมหานคร

จินต์จุฑา นวตระกูลพิสิษฐ์
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

233. การศึกษาเปรียบเทียบผลระยะสั้นระหว่างการออกกำลังกายทั่วไปและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักในนักศึกษาทันตแพทย์ (Comparative study of short term effect between general and scapular stabilized exercise in dental students)

ธนพงษ์ เหมือนชาติ
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคนิคการแทย์ กายภาพบำบัด
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

232. การศึกษาสาเหตุและทัศนคติของผู้มารับการบำบัดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดมหาสารคาม

กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

229. การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เบญจวรรณ จันทร์เนตร
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

227. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

วรากร นิยม
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บริหารธุรกิจ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

226. รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรยี่ห้อ เดอลีฟ ทานาคา

สุภัทรินทร์ รอดแป้น
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

223. การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพยับยั้ง Curvularia lunata เชื้อราสาเหตุโรคกล้าเน่าของข้าว

ปฏิกรณ์ อินโองการ
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

221. การศึกษาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตอบกรอบการประเมินของ PISA 2015 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แห่งหนึ่งในจัหวัดพิษณุโลก

พุทธริธร บูรณสถิตวงศ์
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

220. การประเมินคุณภาพดิน การคัดแยกและการจำแนกชนิดของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ผลิตกรดอินโดลอะซิติกที่แยกได้จากข้าวเกษตรอินทรีย์ 1 ปี

สมคิด ดีจริง
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

219. Does Pronunciation Issue Matter? : A Survey of Thai Teachers

ณัฐริกา ทองปัชโชติ
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: นเรศวร มนุษยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

218. การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการตกตะกอนทำปุ๋ยไนโตรเจน และ ปุ๋ยฟอสเฟต Tertiary Treatment of Anaerobic Digested Tapioca Starch Effluent via Struvite (NH4+and PO4-3Fertilizer) Precipitation

ธนาธิป เปียงเปี้ย
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: ม.นเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

214. ระดับความเป็นอันตรายของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มัตติกา ยงประเดิม
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

213. รูปแบบการจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

211. The Relationship between Vocabulary Learning Strategies and English Proficiency of Thai Graduate Students

สุพิชญา วงศ์คำสาย
การนำเสนอ: English || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

210. การตอบสนองของอัตราการเต้นของหัวใจต่อภาวะเครียดจากความร้อนขณะอบซาวน่าในผู้ชายวัยรุ่นสุขภาพดี

เสาวนีย์ เหลืองอร่าม
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร สหเวชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

208. ผลของการกำจัดชั้นสเมียร์ต่อประสิทธิภาพการฟอกสีฟันและความแข็งผิวเนื้อฟัน(Effect of smear layer removal prior to intracoronal bleaching on shade improvement and dentin hardness)

ขวัญเกล้า สายเชื้อ
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

206. การประยุกต์ใช้แบบจำลองของการเรียนรู้เพื่อประมาณการระยะเวลาการทำงานของแรงงาน (Application of Learning Curve Model to Estimate Labor Time)

สมประสงค์ ทองรอด
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

205. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้อยของชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ชญานิน วังตาล
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

204. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิงไทยในจังหวัดลำปาง

พัชยา ภัคจีรสกุล
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

200. ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

ชวนนท์ จันทร์สุข
การนำเสนอ: Poster || วิจัยสถาบัน || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท พยาบาลศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย