การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 ผลงานวิจัยสร้างสรรค์

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 จำนวนผู้ลงทะเบียน 177 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

266. การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตสุกรในประทศไทย

แวววรี บุญเทียม
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีการเกษตร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

263. การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยดำพื้นเมืองสำหรับพืชอาหารสัตว์

ประทีป อูปแก้ว
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

262. การแก้ไขปัญหาผลการเรียนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผศ.ดร. สุภาวดี โกยดุลย์
การนำเสนอ: Poster || วิจัยสถาบัน || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

259. Influence of Cellulose Fibers from Recycle Newspaper on the Mechanical Properties of Poly(lactic acid) Film

นัยน์ภัค บุญจุบัน
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

257. เพลงเรืออยุธยา : การสืบสานและการอนุรักษ์แบบร่วมสมัย

วรรษา พรหมศิลป์
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

256. การศึกษาภูมิปัญญาไทยที่ปรากฏในบทเพลงอยุธยา

บุญสมหญิง พลเมืองดี
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

255. การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ ๑๖ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รักชนก อินจันทร์
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

254. ภาคประชาสังคมกับการบริหารจัดการอุทกภัยข้ามพรมแดนแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาการบริหารจัดการอุทกภัยบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำกกและแม่น้ำโขง

อริญชย์วิชญ์ แสงนักธรรม
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

252. การวิเคราะห์ปัญหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการดำเนินงาน Problem Analysis of Naresuan University Institutional Review board Operations

วัชระ ดีแก้ว
การนำเสนอ: Oral || วิจัยสถาบัน || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริหารการวิจัย
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

251. พฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้แก๊สหุงต้มของผู้ประกอบการร้านอาหาร ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ศิริพร ด่านคชาธาร
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาธารณสุขศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

290. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของพนักงานดับเพลิง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศิริพร ด่านคชาธาร
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาธารณสุขศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

250. การแยกและประเมินความสามารถของเอนโดไฟท์ติกแอคติโนแบคทีเรียจากข้าวในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและความเป็นปฏิปักษ์ต่อ Pyricularia sp.

กานต์ แย้มพงษ์
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

248. การศึกษาการกระจายตัวของเนื้อเยื่อไขมันในปลาเศรษฐกิจของไทย

อนุรักษ์ เขียวขจรเขต
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ นเรศวร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

243. ระบบเฝ้าระวังสุขภาพส่วนบุคคลตามกิจกรรมทางกายภาพ โดยใช้เทคนิคการแบ่งระดับความผิดปรกติ

ธีรพงศ์ สิงหเดช
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

241. Risk Communication Factors and AChE Levels among pesticide Applicators: A Case Study of Sub-District in Northern Thailand

นพพร ยอดวัน
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: Naresuan University Faculty of Medical Science
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

240. การศึกษาแบคทีเรียในมูลนกบุกรุกในมหาวิทยาลัยนเรศวร

วาสนา ฉัตรดำรง
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

239. การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพด้วยแมกนีเซียมออกไซด์ที่ดัดแปลงพื้นผิวด้วยเอมีน

ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

237. พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในอู่ซ่อมรถยนต์ เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชSafety Behaviors among worker in the garage, Nakhon municipal area, Nakhon Si Thammarat province

มุจลินท์ อินทรเหมือน
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาธารณสุขศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

236. การศึกษาความเข้มข้นของน้ำแช่ใบหูกวางที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลากัด

นัทธมน หน่อใจ
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

235. พลวัตของการจัดการทรัพยากรป่าของชุมชนตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2541-2559)

มิ่งศิษฐ์ สังข์บริสุทธิ์
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย