การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 ผลงานวิจัยสร้างสรรค์

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 จำนวนผู้ลงทะเบียน 177 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

295. แบบทดสอบการวาดรูป บ้าน-ต้นไม้-คน ในวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์: กรณีศึกษาศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน โรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก

กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

293. The enhancement of prebiotic on probiotic for inhibiting growth of dental caries pathogen

สันติชัย นุ่นปาน
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะทันตแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

292. ประสิทธิผลของโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในบ้านหาดบ้าย ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ญาดา ขลัง
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

291. การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กในการควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปากระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เผื่อกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ชนิสรา ธุวะคำ
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลันแม่ฟ้าหลวง
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

294. ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กมลกานต์ ศรีธิ
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

288. Evaluation of the Adaptability and Nanoleakage among Lining Materials at the Cervical Dentin in Open Sandwich Technique

สุขกมล กอโชติวุฒินนท์
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะทันตแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

289. การคาดการณ์จำนวนนิสิตใหม่จากการเปลี่ยนแปลงประชากรรายจังหวัด กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

วันชนะ จูบรรจง
การนำเสนอ: Oral || วิจัยสถาบัน || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

286. การเพิ่มสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วยน้ำกลั่นตัว

ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

284. การศึกษาและพัฒนาการผลิตน้ำอ้อยสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : บ้านป่าก่อพัฒนา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

282. การประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรณีศึกษา : งานก่อสร้างโครงการ อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

281. การจัดสรรกำลังคนทางสุขภาพเพื่อการดูแลนักท่องเที่ยว (Requirement for human resources for health in providing medical treatments for foreign tourists)

พุดตาน พันธุเณร
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

279. การจัดการป่าชุมชนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน พื้นที่ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

อิทธิพัทธ์ เรืองกิจวัฒน์
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

278. การประเมินการปลดปล่อยก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งของประเทศไทย

แวววรี บุญเทียม
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีการเกษตร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

275. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในคุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์กล้วยตากของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

จันจิรา สามานาม
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

274. Removal of Paints from Metal Surfaces by Fiber Laser

กนกวรรณ จงเจริญ
การนำเสนอ: English || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

273. พฤติกรรมการผสมพันธุ์ของหิ่งห้อย Trisinuata sp.1

นฤมล นิ่มลบ
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: นเรศวร วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

272. Laser Cleaning of Silica Wires

ชลธิชา ชุนหกิจ
การนำเสนอ: English || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

271. การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงดันต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก

ภานุพล ไตรรัตน์
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

269. การศึกษาการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยใช้แผนผังความคิด เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต The study of 10th science gifted students’ systems thinking by Using mind Mapping on Locomotion

ชนาธิป โหตรภวานนท์
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

268. การประเมินปัจจัยเสี่ยงของพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับภาวะพลาสมาขุ่นจากไขมัน และหาเวลาที่เหมาะสมในการบริจาคโลหิตหลังการรับประทานอาหารแล้วพลาสมาไม่ขุ่นจากไขมัน(Risk factor evaluation of eating behaviors with lipemic plasma and determination of the appropriate time for blood donation after eating without lipemic plasma)

วัชนันท์ วงศ์เสนา
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเทคนิคการแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย