ชำระเงิน ของจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 68 คน


การลงทะเบียน : แสดงทั้งหมด เฉพาะผู้ชำระเงิน Walk-in

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

No. ชื่อ-นามสกุลผู้ร่วมงาน สังกัด/หน่วยงาน การลงทะเบียน สถานะ
1. ดร.เด่นศักดิ์ หอมหวล วิทยาลัยชุมชนตาก ชำระเงิน
2. เอมอร ปันทะสืบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชำระเงิน
3. พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ละวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชำระเงิน
4. สินีนาฏ หงษ์ระนัย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
5. วราลี พันสุรินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงิน
6. พิชัย บุตรสีภูมิ มหาวิทยาลัยนเรศวร เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร ชำระเงิน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทวิน ธนะวงษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
8. ทองใส จำนงการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 199 หมู่6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
9. กฤษณะ ชอบเรียบร้อย ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ ชำระเงิน
10. ธนภรณ์ เจริญสุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชำระเงิน
11. ชลดา ศรีเมือง ศิลปากร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
12. ชานนท์ บำรุงสุข ศิลปากร ชำระเงิน
13. พรรณพลอย ถือธรรม ศิลปากร ชำระเงิน
14. ธันยาภรณ์ บุญโพธิ์แก้ว มหาวิทยาลัยพะเยา ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
15. คัทลียา เหลือคณานันต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงิน
16. คัทลียา เหลือคณานันต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงิน
17. เพ็ญศรี รอดพรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชำระเงิน
18. วนิชา สิริพัฒนกรชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชำระเงิน
19. อาจารี มุ้งบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชำระเงิน
20. สุพิชญา วงศ์คำสาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
21. พุทธริธร บูรณสถิตวงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
22. ประทีป อูปแก้ว ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสรแก้ว ชำระเงิน
23. waewaree boontiam สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชำระเงิน
24. จรัณธร บุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยนเรศซร ชำระเงิน
25. ดนัย วันทนากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
26. ชาญชัย คหาปนะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
27. นพวรรณ สระแสงตา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
28. ศิโรรัตน์ ตั้งสถิตพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
29. นิตยาพร สมภักดีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
30. อภิษฎา รัตน์สกุลวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
31. สุภาวดี โกยดุลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เทคโนโลยีการเกษตและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
32. อุุไรวรรณ ขุนจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
33. ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชำระเงิน
34. เปศล อัศวปรมิตชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชำระเงิน
35. มัณฑนา ขำหาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ชำระเงิน
36. ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชำระเงิน
37. ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
38. วรุต มณีมาโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบอุตสาหกรรม ชำระเงิน
39. มัณฑนา ขำหาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ชำระเงิน
40. สมหมาย มาอ่อน นเรศวร ชำระเงิน
41. วิสิฐ จันมา มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
42. กชญดา โกศลสิทธิ์ นเรศวร นิสิต ป.โท สาขาเภสัชกรรมชุมชน(ภาคเสาร์-อาทิตย์) เภสัชกรรมชุมชน ชำระเงิน
43. ฐาปกรณ์ เรือนใจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชำระเงิน
44. ศิริญาพร สิทธิสาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชำระเงิน
45. วุฒิชัย นาชัยเวียง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชำระเงิน
46. ภัทรพล มากมี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชำระเงิน
47. วัลลภา พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
48. พิษณุรักษ์ กันทวี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชำระเงิน
49. ชลลดา ทอนเสาร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
50. ไมตรี ทอนเสาร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
51. อัญธิกา ขจรศักดิ์ว่องไว มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงิน
52. ปานเลขา ปานรอด มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงิน
53. ณัฐณิชา แสนอุ้ม มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงิน
54. จิรวัฒน์ หวังแห่งบุญ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงิน
55. เขมิกา ธีรพงษ์ ม.กรุงเทพ ชำระเงิน
56. ปรัชญา กฤษณะพันธ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชำระเงิน
57. ศศิภา คำก่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชำระเงิน
58. วรวีร์ วีระปรศุ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงิน
59. ณัฐพงษ์ คันธรส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชำระเงิน
60. อัญธิชา มั่นคง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชำระเงิน
61. ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย ทักษิณ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
62. ผศ.ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล ทักษิณ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
63. ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี ทักษิณ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
64. อัญชลี สิริกุลขจร มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
65. ผศ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชำระเงิน
66. นพดล นิ่มสุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชำระเงิน
67. นายประศาสตร์ บุญสนอง นเรศวร ชำระเงิน
68. ณัฏฐิรา คำขาด มหาวิทยาลัยพะเยา ชำระเงิน