การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13
วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560

เวลา
ห้องประชุม 301
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 211
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 209
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 210
207,206,204,203
08.30-09.30 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น 1
09.30-09.50 น. พิธีเปิดงาน
กล่าวต้อนรับ โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ผู้แทน
กล่าวรายงาน โดย
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
กล่าวเปิดงาน โดย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
มอบของที่ระลึก
10.00-10.40 น. ปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ “ความคาดหวังของ SME ไทยต่อสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาประเทศยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย ดร.ณพพงศ์ ธีรวร ประธานสมาพันธ์เอสเอมอี ไทย
10.50-11.30 น. ปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ “ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาประเทศยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. การประชุมสมาพันธ์ SME ไทย ภาคเหนือ 17 จังหวัด การเสวนา “พิษณุโลกเมืองดิจิตอลแห่งอนาคต”
โดย คสัสเตอร์ดิจิตอล เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการวิจัย (RUN)
การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมวันศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

เวลา
ห้องประชุม 301
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 208
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 209
อาคารเอกาทศรถ
ห้องประชุม 210, 211
207,206,204,203
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 การฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหารเสริม โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [กำหนดการ] การประชุมใหญ่วิสามัญ สมาพันธ์ sme ไทย จ.พิษณุโลก ประจำปี 2560 การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation
09.00-11.30 น. การเสวนา
หัวข้อ งานวิจัยจะไปทิศทางไหนในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง (วช.)
ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน (สวทน.)
นางสาวนฤมล รัตนากรพันธุ์ (สนช.)
นางสาวประวีณา อินทร์ยิ้ม (สวก.)
-(สวทช.)
-(สวรส.)
11.30-12.00 น. - มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานร่วมจัด
- มอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานดีเด่น จำนวน 7 รางวัล
- พิธีปิดงาน
โดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. การฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหารเสริม (ต่อ) โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกำหนดการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์
“ศิลปะ สถาปัตยกรรม:วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3”
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13
วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานร่วมจัดประชุมวิชาการ
  1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  2. สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
  3. สภาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
  4. ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  5. ภาควิชาดนตรีและภาควิชาศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  6. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

วันศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

เวลา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.15-09.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3”
กล่าวรายงาน โดย ผศ. ดร. สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและประธานสภา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
09.15-09.30 น. การแสดงจากภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
09.30-11.00 น. ปาฐกถาพิเศษ
“งานสร้างสรรค์กับไทยแลนด์ 4.0: ทิศทางของการวิจัยทาง ศิลปะ สถาปัตยกรรมและการผลิตผลงานสร้างสรรค์”
โดย คุณวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์อาวุโส
11.00- 11.15 น. รับประทานอาหารว่าง
11.15-12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ
“งานสร้างสรรค์กับไทยแลนด์ 4.0: ทิศทางของการวิจัยทาง ศิลปะ สถาปัตยกรรมและการผลิตผลงานสร้างสรรค์” (ต่อ)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00- 14.45 น. การนำเสนอภาคบรรยายผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 1 (Parallel Sessions: ห้องที่ 1- 5)
14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00- 16.15 น. การนำเสนอภาคบรรยายผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ ช่วงที่ 2 (Parallel Sessions: ห้องที่ 1-5)
16.15-17.00 น. พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการประชุมวิชาการ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและประธาน สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อาหารว่างมีบริการหน้าห้องประชุม