รูปแบบการสมัครเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
นเรศวรวิจัยครั้งที่ 13

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ได้รับ package) หรือท่านสามารถลงทะเบียนแบบ Walk-in (ไม่ได้รับ package)

ผลงานวิจัยทางศิลปะและ
ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

มี (1)กลุ่มทัศน์ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (2)กลุ่มสถาปัตยกรรม (3)กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ (4)กลุ่มดุริยางคศิลป์และศิลปะการแสดง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
นเรศวรวิจัยครั้งที่ 13

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ท่านสามารถเลือกแบบ Walk-in(ฟรี)
และแบบชำระเงิน(ได้รับ package)