* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง || แสดงทั้งหมด NRC13 || แสดงทั้งหมดผลงานสร้างสรรค์
รายละเอียดการนำเสนอ Oral presentation
  1. เตรียมไฟล์นำเสนอ Microsoft PowerPoint version 2010 ขึ้นไป โดยห้องนำเสนอจะมีคอมพิวเตอร์เตรียมให้
  2. เวลาการนำเสนอ ผลงานละ 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที/ ซักถาม 5 นาที )
  3. ท่านจะได้รับใบเกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน หลังจากท่านนำเสนอเสร็จสิ้น (ติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำห้องนำเสนอ)
* นักวิจัยสามารถดาวน์โหลด Proceedinds ได้ วันที่ 21 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป

21 กรกฎาคม 2560 จำนวน 60 ผลงาน

ไฟล์ เวลา กลุ่ม ชื่อผลงานวิจัย นักวิจัย สังกัด ประเภท
ห้องนำเสนอ ARL312
13:15 - 13:30 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานจิตรกรรมการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความสัมพันธ์ของวัตถุเบญจรงค์และรูปทรงอิสระนายเปศล อัศวปรมิตชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-
13:30 - 13:45 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานประติมากรรมการสร้างสรรค์งานประติมากรรมร่วมสมัย \"แผ่นดินพระร่วง\" นายสมหมาย มาอ่อนมหาวิทยาลัยนเรศวร-
13:45 - 14:00 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานจิตรกรรมมนุษย์-สัญลักษณ์แห่งความเสื่อมสลายนายไกรสร วิชัยกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่-
14:00 - 14:15 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานประยุกต์ศิลป์กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในพื้นที่ไม่คุ้นเคย ชุด “ผาเครื่องบิน หินปะการัง”เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านเฟสบุ๊คนายวัชระ สุตะโคตรมหาวิทยาลัยนเรศวร-
14:15 - 14:30 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานจิตรกรรมต้นแบบภาพจิตรกรรมคนเหมือนด้วยเทคนิคดินสอไขสีดำและสีขาวบนผ้าจีวรนายวุฒิพร ธูปเพ็งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-
14:30 - 14:45 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานสื่อผสมการก้าวสู่สถานะใหม่ ในสภาวะเดิมนางสาวศิริกัลยา โชติมณีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่-
14:30 - 14:45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 - 15:15 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานจิตรกรรมอยู่กับความรักนายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-
15:15 - 15:30 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานประติมากรรมการสร้างสรรค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนางทิพวรรณ ทั่งมั่งมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-
15:30 - 15:45 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานจิตรกรรมวาดเส้นสร้างสรรค์ – พลังความเคลื่อนไหวจากรูปทรงสัตว์หิมพานต์นายชัยวัฒน์ คำฝั้นม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-
15:45 - 16:00 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานสื่อผสมคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิกับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยนายฉลองเดช คูภานุมาตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-
16:00 - 16:15 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานประติมากรรมการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย “ นิทานรัก ”นายฐิติ สมบูรณ์เอนกมหาวิทยาลัยนเรศวร-
16:15 - 16:30 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานประติมากรรมสื่อลายผ้าบนศิลปะเครื่องปั้นดินเผานางสาวปรารถนา ศิริสานต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม-
ห้องนำเสนอ ARL313
13:15 - 13:30 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารสไตล์ล้านนาประยุกต์Design and Development of Multipurpose Lanna Style Dining Tableนางสาวปิยะนุช เจดีย์ยอดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่-
13:30 - 13:45 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอชุดไทยผ้ายีนส์นายดนัย เรียบสกุลมหาวิทยาลัยนเรศวร-
13:45 - 14:00 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์คอนวีเนียนสำหรับโรตีและมะตะบะนางสาวสุชาดา อินทโชติมหาวิทยาลัยนเรศวร-
14:00 - 14:15 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ความงามแห่งธรรมชาติ: การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดBeauty of Nature: Creative Design of Krachud Basketry Productsนายเรวัต สุขสิกาญจน์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์-
14:15 - 14:30 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงินโดยการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยนางสาวอุษา อินทร์ประสิทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม-
14:30 - 14:45 น.กลุ่มสถาปัตยกรรม: ผลงานภูมิสถาปัตยกรรมเครื่องประดับถมเงินนคร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์นางสาวเจษฎา สุขสิกาญจน์Nakhon Niello Silver Jewelry-
14:30 - 14:45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 - 15:15 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์การศึกษาและพัฒนาตู้เสื้อผ้าสำหรับผู้พิการที่ใช้วีลแชร์นายกัมพล แสงเอี้ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-
15:15 - 15:30 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดนางแล : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคำ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนางสาวเมกุมิ คิคุจิมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย-
15:30 - 15:45 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบและพัฒนาชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนนายพบสันต์ ติไชยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-
15:45 - 16:00 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอกะเหรี่ยงให้มีเอกลักษณ์ของอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่นางสาวญาณิศา โกมลสิริโชคมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-
16:00 - 16:15 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์การออกแบบอัตลักษณ์ไทยบนฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรตามการรับรู้ของชาวเวียดนามนางสาวนิศารัตน์ สรรคพงษ์มหาวิทยาลัยนเรศวร-
16:15 - 16:30 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์มีกลิ่นหอมนางสาวรัชฎาพร ใจมั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-
ห้องนำเสนอ ARL314
13:00 - 13:15 น.กลุ่มสถาปัตยกรรม: ผลงานสถาปัตยกรรมบ้านดินต้านแผ่นดินไหวนายวัชรินทร์ จินต์วุฒิมหาวิทยาลัยนเรศวร-
13:30 - 13:45 น.กลุ่มสถาปัตยกรรม: ผลงานสถาปัตยกรรมการออกแบบพื้นที่ใช้งานที่เหมาะสมกับที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว นางสาวศศิชา สุขกายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย-
13:45 - 14:00 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบและพัฒนาชั้นวางของจากขวดน้ำพลาสติกท่ีใช้แล้วปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยนายมัณฑนา ขำหาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตลล้านาเชียงใหม่-
14:00 - 14:15 น.กลุ่มสถาปัตยกรรม: ผลงานสถาปัตยกรรมการออกแบบและพัฒนาบ้านไม้จริงสำเร็จรูปเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน นายขวัญพงษ์ สมมิตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-
14:15 - 14:30 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ความต้องการทางพลังงานของเครื่องอำนวยความสะดวกภายในห้องพักของโรงแรมขนาดเล็กนายไชยพิพัฒน์ ปกป้องสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง-
14:30 - 14:45 น.กลุ่มสถาปัตยกรรม: ผลงานภูมิสถาปัตยกรรมเกณฑ์ในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและภูมิสถาปัตยกรรมของแหล่งท่องเที่ยวประเภทพุน้ำร้อน กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาDesign Criteria for Developing Tourism Facilities and Landscape of Hot Spring Tourist Attractions in Lanna Tourism Cluster นายศุภกิจ ยิ้มสรวลนเรศวร -
15:00 - 15:15 น.กลุ่มสถาปัตยกรรม: ผลงานออกแบบและวางผังชุมชนเมืองแนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองโบราณกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามนายประสิทธิ์ สว่างศรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย
15:15 - 15:30 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์แนวทางการปรับปรุงผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนายนพศักดิ์ ฤทธิ์ดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-
15:30 - 15:45 น.กลุ่มสถาปัตยกรรม: ผลงานภูมิสถาปัตยกรรมการจัดการพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามนางสาวอำภา บัวระภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม-
15:45 - 16:00 น.กลุ่มสถาปัตยกรรม: ผลงานสถาปัตยกรรมกระบวนออกแบบ "บ้านริมบึง"นางสาวกรธิชา อุ่นไพรมหาวิทยาลัยนเรศวร-
16:00 - 16:15 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สปา นารียานางสาวอรนุช คำแปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่-
ห้องนำเสนอ ARL315
13:15 - 13:30 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานภาพพิมพ์ภายใต้วาทศาสตร์ที่ไร้ตัวตนนายอาคม ทองโปร่งภาควิชาศิลปะและการออกแบบ-
13:30 - 13:45 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานประยุกต์ศิลป์“โบเก้” วงปรากฏของภาพที่อยู่นอกระนาบโฟกัส การสร้างสรรค์งานศิลปะในภาพถ่ายนายสุรพล มโนวงศ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-
13:45 - 14:00 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานภาพพิมพ์การสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ด้วยแรงบันดาลใจจากศิลปะเด็กนางสาวจตุพร เกิดพิบูลย์มหาวิทยาลัยนเรศวร-
14:00 - 14:15 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานประติมากรรมศิลปะสร้างสรรค์ลวดลายบนพื้นดินนายวิมล ทองดอนกลิ้งม.ราชภัฏพิบูลสงคราม-
14:15 - 14:30 น.-การออกแบบไวรอลวิดีโอรณรงค์แต่งกายสุภาพเข้าวัดกับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นโดยการใช้การนำเสนอแบบตลกนางสาวเพ็ญศรี จุลกาญจน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-
14:30 - 14:45 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานประยุกต์ศิลป์การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครนางสาวสุจิรา ถนอมพรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต-
15:00 - 15:15 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานประยุกต์ศิลป์การออกแบบลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “แมลงมวนหน้ากาก”นายเกษตร แก้วภักดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-
15:15 - 15:30 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานประยุกต์ศิลป์ การศึกษาอัตลักษณ์ล้านนา เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเงินนายภาณุพงศ์ จงชานสิทโธคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์-
15:30 - 15:45 น.-การออกแบบแฟ้มภาพกฤตศิลป์ ลวดลายภายในอุโบสถวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนางสุดธิดา นิ่มนวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-
15:45 - 16:00 น.กลุ่มดุริยางคศิลป์และศิลปะการแสดงเพลงในพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดำตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกนายวัลลภ งามโคกกลางมหาวิทยาลัยนเรศวร-
16:00 - 16:15 น.กลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์: ผลงานสื่อผสมการศึกษาและสร้างสรรค์เรื่องพื้นที่และเวลาในศิลปะดิจิตอลนายอนุสรณ์ คาบเพชรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่-
ห้องนำเสนอ Slope
13:15 - 13:30 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบสื่อมัลติมีเดียการออกแบบแอปพลิเคชัน “สองแถวแอปพลิเคชัน ” ให้ข้อมูลรถโดยสารประจําทางในจังหวัดเชียงใหม่นางสาวรินรดา สันติอาภรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-
13:30 - 13:45 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบสื่อมัลติมีเดียการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง Armature mechanic สำหรับงานแอนิเมชั่นประเภท Stop Motionนายวิสิฐ จันมานเรศวร-
13:45 - 14:00 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบสื่อมัลติมีเดียออกแบบหนังสือภาพความเป็นจริงเสริม เรื่อง ม้าในป่าหิมพานต์นางสาวสิริกานต์ มีธัญญากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-
14:00 - 14:15 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบสื่อมัลติมีเดียการออกแบบหนังสือเทคโนโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง การละเล่นขอวเด็กไทยนางจันทร์จิรา นทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-
14:15 - 14:30 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบสื่อมัลติมีเดียการฉายภาพเสมือนจริงบนหุ่นจำลอง สำหรับโครงการนิทรรศการอาภรณ์ 3นางสาวชญานิศ ชิงช่วงมหาวิทยาลัยนเรศวร-
14:30 - 14:45 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบสื่อมัลติมีเดียการพัฒนาสัญลักษณ์นำโชคประจำอำเภอ จังหวัดพิษณุโลกนายนฤพนธ์ คมสันมหาวิทยาลัยนเรศวร-
15:00 - 15:15 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบสื่อมัลติมีเดียการออกแบบเกมการ์ด เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนหลักสูตรออกแบบสื่อสารนายฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่-
15:15 - 15:30 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบสื่อมัลติมีเดียแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการถ่ายภาพสารคดีเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางเลือกนายณัฐพล นุกูลคามมหาวิทยาลัยนเรศวร-
15:30 - 15:45 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบสื่อมัลติมีเดียกระบวนการออกแบบนามบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (The Design Process of Business Card for Naresuan University Executives)นายปรีชา เมฆทิพย์พาชัยมหาวิทยาลัยนเรศวร-
15:45 - 16:00 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบสื่อมัลติมีเดียการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่นายรัฐพล พรหมมาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-
16:00 - 16:15 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบสื่อมัลติมีเดียจากทุนวัฒนธรรมสู่ภาพยนตร์ไทยนายสุธีย์ จุฬากาญจน์มหาวิทยาลัยนเรศวร-
16:15 - 16:30 น.กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์: ผลงานออกแบบสื่อมัลติมีเดียการออกแบบภาพยนตร์สารคดี เรื่อง \"โหล่งขอดชุมชนตามรอยเท้าพ่อ\"นางสาวมณีกาญจน์ ไชยนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่-