* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง || แสดงทั้งหมด NRC13 || แสดงทั้งหมดผลงานสร้างสรรค์
รายละเอียดการนำเสนอ Oral presentation
  1. เตรียมไฟล์นำเสนอ Microsoft PowerPoint version 2010 ขึ้นไป โดยห้องนำเสนอจะมีคอมพิวเตอร์เตรียมให้
  2. เวลาการนำเสนอ ผลงานละ 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที/ ซักถาม 5 นาที )
  3. ท่านจะได้รับใบเกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน หลังจากท่านนำเสนอเสร็จสิ้น (ติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำห้องนำเสนอ)
* นักวิจัยสามารถดาวน์โหลด Proceedinds ได้ วันที่ 20 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป

20 กรกฎาคม 2560 จำนวน 64 ผลงาน

ไฟล์ เวลา กลุ่ม ชื่อผลงานวิจัย นักวิจัย สังกัด ประเภท
ห้องนำเสนอ 203
13:00 - 13:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วยน้ำกลั่นตัวนายศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลาคณะวิศวกรรมศาสตร์วิจัย
13:15 - 13:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำตะกอนจากการบำบัดน้ำมันหล่อเย็นกลับมาใช้ประโยชน์โดยกรดไฮโดรคลอริกนางสาวพิมลพรรณ หมู่เฮงนเรศวรวิทยานิพนธ์
13:30 - 13:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประเมินภาวะการคุกคามของสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดลำดับความเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย โดยระบบ Hazard Ranking Score (HRS)นางสาวภัทราวดี วิเศษสิงห์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
13:45 - 14:00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (TPH) โดยใช้หญ้าแฝก Treatment of contaminated petroleum hydrocarbons (TPH) using vetiver grassนายปรัชญา ชาปัดมหาวิทวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
14:00 - 14:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประเมินและการเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระหว่าง โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กับ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลจากแกลบนายชานนท์ จันทร์วงศ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
14:15 - 14:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการตกตะกอนทำปุ๋ยไนโตรเจน และ ปุ๋ยฟอสเฟต Tertiary Treatment of Anaerobic Digested Tapioca Starch Effluent via Struvite (NH4+and PO4-3Fertilizer) Precipitationนายธนาธิป เปียงเปี้ยม.นเรศวรวิทยานิพนธ์
14:45 - 15:00 น.วิจัยสถาบันปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง นางรจเรข สายคำมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัยสถาบัน
15:00 - 15:15 น.วิจัยสถาบันสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนางทิพาพร สุจารีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวิจัยสถาบัน
15:15 - 15:30 น.วิจัยสถาบันสภาพการจัดการเวลาของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวรนายกิตติศักดิ์ เผ่าพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัยสถาบัน
15:30 - 15:45 น.วิจัยสถาบันการวิเคราะห์ปัญหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการดำเนินงาน Problem Analysis of Naresuan University Institutional Review board Operationsนายวัชระ ดีแก้วมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัยสถาบัน
15:45 - 16:00 น.วิจัยสถาบันการคาดการณ์จำนวนนิสิตใหม่จากการเปลี่ยนแปลงประชากรรายจังหวัด กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรนายวันชนะ จูบรรจงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัยสถาบัน
ห้องนำเสนอ 204
13:00 - 13:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) โดยการเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะสำหรับครูและผู้เรียนนางสาวดร.ปริญญา บรรณเภสัชมทร.ธัญบุรีวิจัย
13:15 - 13:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ด้วยรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นางสาวพิมณิชา ทวีบทมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
13:30 - 13:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นางสาวราตรี ยะคำมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
13:45 - 14:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีนางสาวเวทิสา ตุ้ยเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
14:00 - 14:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษาเครื่องต้นแบบบริหารกล้ามเนื้อไหล่นางกาญจนา จันทร์ประเสริฐมหาวิทยาลัยรังสิตวิจัย
14:15 - 14:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การศึกษาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตอบกรอบการประเมินของ PISA 2015 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แห่งหนึ่งในจัหวัดพิษณุโลก นางสาวพุทธริธร บูรณสถิตวงศ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
14:45 - 15:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การศึกษาการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยใช้แผนผังความคิด เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต The study of 10th science gifted students’ systems thinking by Using mind Mapping on Locomotionนายชนาธิป โหตรภวานนท์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
15:00 - 15:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวกมลกานต์ ศรีธิมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
ห้องนำเสนอ 206
13:00 - 13:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทำอย่างไรไทยจึงพ้นเทียร์ 3 (How to Thailand released from Tier 3?)นายบันดาล บัวแดงสถานีตำรวจภูธรเด่นเหล็กวิจัย
13:15 - 13:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปัจจัยด้านครอบครัว ที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็ก :กรณีศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก เทศบาลตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่นายกันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียรมหาวิทยาลัย นเรศวรวิจัย
13:30 - 13:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงรายนางสาวนิภาพร ธรรมปัญญามหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
13:45 - 14:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การปรับเปลี่ยนตนเองสู่คุณแม่วัยใสของเยาวชนในพื้นที่ตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงรายนางสาวกันย์ธนัญ สุชินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิจัย
14:00 - 14:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แกนนำการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุชุมชนตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายนางสาวจามรี พระสุนิลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิจัย
14:15 - 14:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชุมชนโป่งกลางน้ำ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายSpatial Distribution of Non-Communicable Diseases in Pong Klang Nam Community, Wawee Sub-district, Mae Suai District, Chiang Raiนายทศพล คชสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิจัย
14:45 - 15:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การปรับตัวของชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท:กรณีศึกษาเทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงรายนางศศิพัชร์ เมฆรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิจัย
15:00 - 15:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การจัดการป่าชุมชนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน พื้นที่ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายนายอิทธิพัทธ์ เรืองกิจวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิจัย
15:15 - 15:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การจัดการความทรงจำพื้นที่ม่อนฤาษี-ดอยเวียงอย่างมีส่วนร่วม: การสถาปนาสิทธิชุมชนบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนตำบลดงมะดะ อำภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายนางสาวศศิภา คำก่ำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิจัย
15:30 - 15:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผลของการฝึกสมาธิแบบไทชิต่อความสามารถในการวางแผนและการแก้ไขปัญหานางสาวนัฐพร โอภาสานนท์นเรศวรวิทยานิพนธ์
15:45 - 16:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบบทดสอบการวาดรูป บ้าน-ต้นไม้-คน ในวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์: กรณีศึกษาศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน โรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลกนายกันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียรมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
16:00 - 16:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาคประชาสังคมกับการบริหารจัดการอุทกภัยข้ามพรมแดนแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาการบริหารจัดการอุทกภัยบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำกกและแม่น้ำโขงนายอริญชย์วิชญ์ แสงนักธรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยานิพนธ์
16:15 - 16:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลไกทางกฎหมายที่สำคัญในการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและการกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐นางจินตนา พนมชัยชยวัฒน์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
ห้องนำเสนอ 207
13:00 - 13:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตามรอยวรรณคดีนิราศเรื่องพระประธมของสุนทรภู่” ในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี และกรุงเทพมหานครนายอภิลักษณ์ เกษมผลกูลมหาวิทยาลัยมหิดลวิจัย
13:15 - 13:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การศึกษารูปแบบภูมิทัศน์ถนนกรณีศึกษาหน้าวัดตะพังทองในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนางสาวฐิรรัตณ์ ศรีคงจันทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิจัย
13:30 - 13:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การจัดสรรกำลังคนทางสุขภาพเพื่อการดูแลนักท่องเที่ยว (Requirement for human resources for health in providing medical treatments for foreign tourists)นางสาวพุดตาน พันธุเณรมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
13:45 - 14:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทัศนคติและค่านิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวสิรินาถ อมตพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยานิพนธ์
14:45 - 15:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี:วัฒนธรรมนานาชาตินางสาวดร.วิชุดา พรายยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวิจัย
15:00 - 15:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมชาวเวียดนามในชุมชนกรณีศึกษา หมู่บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมนายเมธี พิริยการนนท์มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย
15:15 - 15:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การศึกษาภูมิปัญญาไทยที่ปรากฏในบทเพลงอยุธยานางสาวบุญสมหญิง พลเมืองดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิจัย
15:30 - 15:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพลงเรืออยุธยา : การสืบสานและการอนุรักษ์แบบร่วมสมัยนางสาววรรษา พรหมศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิจัย
15:45 - 16:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การสร้างภาพตัวแทนโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์นายอัลเบอท ปอทเจสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยานิพนธ์
16:00 - 16:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชาติพันธุ์ไทครั่งภูมิภาคเหนือตอนล่าง : การศึกษาแนวทางการธำรงและสืบสานภาษานางอัญชลี วงศ์วัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
ห้องนำเสนอ 208
13:00 - 13:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบเฝ้าระวังสุขภาพส่วนบุคคลตามกิจกรรมทางกายภาพ โดยใช้เทคนิคการแบ่งระดับความผิดปรกตินายธีรพงศ์ สิงหเดชมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
13:15 - 13:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบค้นหาทิศเหนือจริงแบบอัตโนมัติเพื่อการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์สำหรับกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวนายธีระพงษ์ ธนเดโชพลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยานิพนธ์
13:30 - 13:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกมพิมพ์ไทยนายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิจัย
13:45 - 14:00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงดันต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมากนายภานุพล ไตรรัตน์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
14:45 - 15:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การศึกษาผลกระทบของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและศักยภาพในการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษา : จังหวัดนครพนมนางสาวอานันทพร ถึงแสงมหาวิทยาลัยนครพนมวิจัย
15:00 - 15:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดหนองบัวลำภูนางสาวนิตยา สังขทิพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิทยานิพนธ์
15:15 - 15:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พลวัตของการจัดการทรัพยากรป่าของชุมชนตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2541-2559)นายมิ่งศิษฐ์ สังข์บริสุทธิ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยานิพนธ์
15:30 - 15:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รูปแบบการจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายนายวชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิจัย
15:45 - 16:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ความเสี่ยงในตลาดแรงงาน กรณีศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างคนจบสายสามัญและสายอาชีวะนางสาวอรรฆยา เซ็นเครือภาควิชาเศรษฐศาสตร์วิจัย
16:00 - 16:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยนางสาวนิศารัตน์ สังข์เสือมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
ห้องนำเสนอ 210
13:00 - 13:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานางสาววาสนา ละอองพันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยานิพนธ์
13:15 - 13:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายวรากร นิยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยานิพนธ์
13:30 - 13:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นางสาวพัชรี ถุงแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วิจัย
13:45 - 14:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การเพิ่มศักยภาพเชิงธุรกิจเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดน่านนางดวงสมร พลเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านวิจัย
14:00 - 14:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อุปสรรคและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานธุรกิจการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช สายพันธุ์นำเข้าจากญี่ปุ่นนางสาวศศิวิมล จิตรใจฉ่ำมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชบุรี วิจัย
14:15 - 14:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและช่องทางการตลาดมะเขือเทศราชินี กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมนางสาวศิริภรณ์ พงศ์ลี้มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีวิจัย
14:45 - 15:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อุปสรรคและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจการปลูกผักคะน้าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมิในการผลิต บ้านทุ่งรางเทียน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมนางสาวสิริกัญญา หงษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรีวิจัย
15:00 - 15:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการดำเนินงานธุรกิจสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ทนายธุรกิจ มหาธีรานนท์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิจัย
15:15 - 15:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสวนตาล ของปราชญ์ชาวบ้าน แห่งบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรีนางสาวจิราพร ชะงายกลางมหาวิทยาลัยศิลปากรวิจัย
15:30 - 15:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรยี่ห้อ เดอลีฟ ทานาคานางสาวสุภัทรินทร์ รอดแป้นมหาวิทยาลัยศิลปากรวิจัย
15:45 - 16:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลยุทธ์การดำเนินงานมะนาวนิ้วมือกรณีศึกษาของคุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง กรุงเทพมหานครนางสาวจินต์จุฑา นวตระกูลพิสิษฐ์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิจัย
16:00 - 16:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในคุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์กล้วยตากของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกนางสาวจันจิรา สามานามมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์


21 กรกฎาคม 2560 จำนวน 40 ผลงาน

ไฟล์ เวลา กลุ่ม ชื่อผลงานวิจัย นักวิจัย สังกัด ประเภท
ห้องนำเสนอ 203
08.30 - 08.45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีEffects of Multiwall Carbon Nanotubes on the Kinetics and Mechanisms of Swelling behavior of Composite Hydrogelนางสาวภัสฐิรา แก้วพิจิตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาวิทยานิพนธ์
08.45 - 09.00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีInfluence of Cellulose Fibers from Recycle Newspaper on the Mechanical Properties of Poly(lactic acid) Filmนางสาวนัยน์ภัค บุญจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยานิพนธ์
09:00 - 09:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ปริมาณปรอทอนินทรีย์ในตัวอย่างน้ำด้วยวิธีการสกัดแบบ Solidified floating organic drop microextraction โดยเทคนิคอิเล็กโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโตรเมตรีนางสาวอภิญญา ศักดิ์อนุพงศ์กุลนเรศวรวิทยานิพนธ์
09:15 - 09:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประเมินผลกระทบของปุ๋ยหมักที่ได้จากการทดสอบการแตกเป็นส่วนของพลาสติกชีวภาพระหว่างการหมักที่มีต่อพืชตามมาตรฐาน OECD 208 และ EN 13432นางสาวอัญชนา พัฒนสุพงษ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)วิจัย
09:30 - 09:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตสุกรในประทศไทยนางสาวแวววรี บุญเทียมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิจัย
09:45 - 10:00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประเมินการปลดปล่อยก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งของประเทศไทยนางสาวแวววรี บุญเทียมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยานิพนธ์
ห้องนำเสนอ 204
08.30 - 08.45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยเพื่อหาต้นทุนการขนย้ายดินนายกฤษณะ ชอบเรียบร้อยธรรมศาสตร์วิทยานิพนธ์
08.45 - 09.00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้แบบจำลองของการเรียนรู้เพื่อประมาณการระยะเวลาการทำงานของแรงงาน (Application of Learning Curve Model to Estimate Labor Time)นายสมประสงค์ ทองรอดมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
09:00 - 09:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมการเกษตร (กรณีศึกษา ไซโลอบเมล็ดข้าวโพด)นายมนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์ศิลปากรวิจัย
09:15 - 09:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเปรียบเทียบการลดอุณหภูมิของหลังคารับรังสีอาทิตย์ หลังคาระบายอากาศ และหลังคาสเปรย์น้ำนายณัฐวุฒิ วิชัยมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
09:30 - 09:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักก๊าซพีวีซีจากมูลสัตว์นางสาวปุณยนุช หิมวันต์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
09:45 - 10:10 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนวทางการพัฒนาหินแกรนิตจังหวัดตากเพื่อเป็นวัสดุทางเลือกสำหรับเครื่องประดับในเชิงพาณิชย์นางสาวภัทรา ศรีสุโขมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีวิจัย
ห้องนำเสนอ 206
08.30 - 08.45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิเคราะห์ความถูกต้องทางตำแหน่ง โดยรับค่าปรับแก้ความถูกต้องจาก GNSS CORS Network ด้วยวิธีสำรวจแบบ RTKนายณัฐกิตติ์ เสงี่ยมสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)วิจัย
08.45 - 09.00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการตรวจสอบความถูกต้องของการจำแนกพื้นที่ปลูกอ้อย ด้วยวิธีการจำแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8นางสาวศีตลา บัวขาวมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
09:00 - 09:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถีของชุมชนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีนางสาวแสงจันทร์ วายทุกข์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยานิพนธ์
09:15 - 09:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสิทธิภาพของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระต่ออัตราการงอกเมล็ดของข้าวนายธนกฤต เลิศจันทรางกูลมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
09:30 - 09:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความหลากหลายลักษณะทางสัณฐานวิทยา และการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของข้าวพื้นเมืองจากภาคเหนือตอนล่างนายพิชัย บุตรสีภูมิมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
ห้องนำเสนอ 207
08.30 - 08.45 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับความเป็นอันตรายของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวมัตติกา ยงประเดิมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิจัย
08.45 - 09.00 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพการพัฒนารูปแบบการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการปลูกหอมแดงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน: กรณีศึกษาตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์นายพงษ์ศักดิ์ อ้นมอยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยานิพนธ์
09:00 - 09:15 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัยนายเสน่ห์ แสงเงินมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิจัย
09:15 - 09:30 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิงไทยในจังหวัดลำปางนางสาวพัชยา ภัคจีรสกุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยานิพนธ์
09:30 - 09:45 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กในการควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปากระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เผื่อกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายนางสาวชนิสรา ธุวะคำมหาวิทยาลันแม่ฟ้าหลวงวิจัย
09:45 - 10:00 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพประสิทธิผลของโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในบ้านหาดบ้าย ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายนางสาวญาดา ขลังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวิทยานิพนธ์
10:00 - 10:15 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานของการใช้ยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่มแย่งจับกับตัวรับฮีสตามีนชนิดที่ 2 ร่วมกับกลุ่มยับยั้งโปรตอนปั๊ม ที่ส่งผลต่อการเกิดกรดไหลย้อนกำเริบเวลากลางคืนนางสาวสโนชา วงศ์ทางประเสริฐมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
ห้องนำเสนอ 210
08.30 - 08.45 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพการศึกษาความชุกของ hemoglobin E / β thalassemia ที่มีระดับ hemoglobin F ต่ำ ในกลุ่ม hemoglobin E homozygote ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยวิธี high-performance liquid chromatography นางสาวปวันรัตน์ สวนนุ่มคณะแพทยศาสตร์ วิจัย
08.45 - 09.00 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพRisk Communication Factors and AChE Levels among pesticide Applicators: A Case Study of Sub-District in Northern Thailandนายนพพร ยอดวันNaresuan Universityวิทยานิพนธ์
09:00 - 09:15 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพการประเมินปัจจัยเสี่ยงของพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับภาวะพลาสมาขุ่นจากไขมัน และหาเวลาที่เหมาะสมในการบริจาคโลหิตหลังการรับประทานอาหารแล้วพลาสมาไม่ขุ่นจากไขมัน(Risk factor evaluation of eating behaviors with lipemic plasma and determination of the appropriate time for blood donation after eating without lipemic plasma)นางสาววัชนันท์ วงศ์เสนามหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
09:15 - 09:30 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในเด็กสมองพิการประเภทหดเกร็ง (Effect of exercise program on lower limb strength in children with spastic cerebral palsy)นางสาวรัชดาภรณ์ บ่อคำมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยานิพนธ์
09:30 - 09:45 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพการตอบสนองของอัตราการเต้นของหัวใจต่อภาวะเครียดจากความร้อนขณะอบซาวน่าในผู้ชายวัยรุ่นสุขภาพดีนางสาวเสาวนีย์ เหลืองอร่ามมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
09:45 - 10:00 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพการประเมินการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะโดยการประยุกต์ใช้โทโทล วาริเอชั่น อินเพนทิ่ง สำหรับการจำลองการรักษาส่วนศีรษะและลำคอ Evaluation of Metal Artifact Reduction Algorithm using Total Variation Inpainting for Head and Neck Simulation นางสาวกาญจนา พุทธบุรีนเรศวรวิทยานิพนธ์
10:00 - 10:15 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพAssessment of knowledge and drug adherence to warfarin therapy in patients with heart valve replacement surgeryนายประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
10:15 - 10:30 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพค่ากำลังแรงยึดแบบกดออกของซีลเลอร์ที่มีอิพอกซีเรซินเป็นองค์ประกอบต่อเนื้อฟันบริเวณรากฟันภายหลังใส่ยาทรีมิกซ์-เอ็มพีนางสุธรรมมา จรัสศรีมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
ห้องนำเสนอ 211
08.30 - 08.45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีFerroelectric and Photovoltaic Properties of [KNbO3]0.9 – [BaNi0.5Nb0.5O3]0.1 Perovskite Ceramicsนายสายชล ศรีแป้นนเรศวรวิทยานิพนธ์
08.45 - 09.00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMethod for Solving Economic Load Dispatch Problem in Electrical Power SystemsPisey HengNaresuan Universityวิจัย
09:00 - 09:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีLaser Cleaning of Silica Wiresนางสาวชลธิชา ชุนหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยานิพนธ์
09:15 - 09:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีRemoval of Paints from Metal Surfaces by Fiber Laserนางสาวกนกวรรณ จงเจริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยานิพนธ์
09:30 - 09:45 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพThe Effect of Recombinant Human Secretory Leukocytes Protease Inhibitor (rhSLPI) Treatment on Cardiac Fibroblast Subjected to Ischemia/Reperfusion Injuryนายนิชวัฒน์ ไปยะพรหมมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
09:45 - 10:00 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพPrevalence and Associated Factor with Hypertriglyceridemia in HIV Infected Patient in Phaya Meng Rai Hospital , Thailand.นายKittisak TaomaMae Fah Luang Universityวิจัย
10:00 - 10:15 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพStudy on the Effect of Microemulsion Formulation on Oral Bioavailability of Morus Alba Stem Extract Using in Vitro Lipolysis Modelนางสาวทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
10:15 - 10:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์The Relationship between Vocabulary Learning Strategies and English Proficiency of Thai Graduate Studentsนางสาวสุพิชญา วงศ์คำสายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวิจัย