แสดงทั้งหมด || download พื้นที่จัดแสดงโปสเตอร์ ห้องเอกาฯ 209
  1. การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทางผู้จัดงานจะเตรียมวัสดุ ในการแขวนโปสเตอร์ไว้ให้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้นำเสนอจัดเตรียมพิมพ์โปสเตอร์มาเอง ในขนาด 70*110 เซ็นติเมตร (แนวตั้ง) และเจาะตาไก่ 4 มุม เพื่อแขวนโปสเตอร์
  2. ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ จะต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ คอยนำเสนอ/ตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  3. รับเกียรติบัตรเข้าร่วมนำเสนอ Poster presentation ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (เฉพาะผู้นำเสนอที่ดำเนินการตามข้อ 1 และ ข้อ 2)
  4. สามารถเก็บโปสเตอร์ได้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
  5. ประกาศรางวัลการนำเสนอ Poster Presentation และ มอบเกียรติบัตรการนำเสนอดีเด่น ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องเอกาทศรถ 301 ชั้น 3
* นักวิจัยสามารถดาวน์โหลด Proceedinds ได้ วันที่ 21 ก.ค. 2559 เป็นต้นไป

20 กรกฎาคม 2560 จำนวน 78 ผลงาน

ไฟล์ รหัส โปสเตอร์ ชื่อผลงานวิจัย นักวิจัย สังกัด ประเภท
วิจัยสถาบัน
IR-01การจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบ VARK ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทนายชวนนท์ จันทร์สุขวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทวิจัยสถาบัน
IR-02การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนางสาวจีราวรรณ ทองลิ้มมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัยสถาบัน
IR-03การแก้ไขปัญหาผลการเรียนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินางสาวผศ.ดร. สุภาวดี โกยดุลย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิจัยสถาบัน
IR-04ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทนายชวนนท์ จันทร์สุขวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทวิจัยสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SC-02ศึกษาคุณสมบัติเชื้อเพลิงอัดเม็ดผลิตจากกากตะกอนพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตผสมขี้เลื่อยไม้สักนางสาวรัตนาภรณ์ พันธุรัตน์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
SC-03การคัดกรองหาเอนไซม์เอสเทอร์เรสจากเชื้อแอคติโนมัยซีทที่แยกได้จากตะกอนดินบริเวณป่าชายเลนนางจันทร์จรัส วัฒนะโชติสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาวิจัย
SC-04การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพด้วยแมกนีเซียมออกไซด์ที่ดัดแปลงพื้นผิวด้วยเอมีนนายปรีชา กสิกรรมไพบูลย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิจัย
SC-05การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกนางสาวเบญจวรรณ จันทร์เนตรมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยานิพนธ์
SC-06ผลของจิบเบอเรลลิกแอซิดต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ Effect of Gibberellic acid on Seed Germination and Seedling Growth of ‘Holland’ Papaya (Carica papaya Linn)นางสาวนิมมานรดี พรหมทองอุบลราชธานีวิจัย
SC-07ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของเชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยนายอนุพงศ์ วงค์ตามีภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร วิจัย
SC-08การเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งกลอยที่ดัดแปรด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชันนางสาวชุติมา ทองแก้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิจัย
SC-09การประเมินผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกนางสาวอมรลักษณ์ ปรีชาหาญนเรศวรวิจัย
SC-10ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส: เครื่องใช้ทางเลือกสำหรับเก็บรักษาน้ำเชื้อโคนมแช่แข็ง (-80C Freezer: an alternative appliance for storage of frozen bovine semen)นางสาวคคนางค์ บูรณะอำนวยมหาวิทยาลัยมหิดลวิจัย
SC-11การศึกษาผลของอายุต่อคุณภาพน้ำเชื้อในไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวนางสาววิลาสินี อินญาวิเลิศมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
SC-12การบำบัดสารฮอร์โมนเพศด้วยอนุมูลอิสระของซัลเฟตจากการกระตุ้นด้วยแสงยูวีนายชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิจัย
SC-13การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ในลำน้ำแม่กลองด้วยวิธีสเปคโทรโฟโตเมทรีนายอ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิจัย
SC-14การศึกษาความเข้มข้นของน้ำแช่ใบหูกวางที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลากัดนางสาวนัทธมน หน่อใจมหาวิทยาลัยพะเยาวิจัย
SC-15การคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากดินชายฝั่งเพื่อยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำนางสาวมหัทธนี ภิญโญมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
SC-16พฤติกรรมการผสมพันธุ์ของหิ่งห้อย Trisinuata sp.1นางสาวนฤมล นิ่มลบนเรศวรวิทยานิพนธ์
SC-17การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยดำพื้นเมืองสำหรับพืชอาหารสัตว์นายประทีป อูปแก้วมหาวิทยาลัยบูรพาวิจัย
SC-18สภาวะที่เหมาะสมของการเตรียมหัวเชื้อเริ่มต้นสำหรับกระบวนการการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าหิมะโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนองนางสาวศันสุนีย์ ภู่ประกิจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยานิพนธ์
SC-19การศึกษาการกระจายตัวของเนื้อเยื่อไขมันในปลาเศรษฐกิจของไทย นายอนุรักษ์ เขียวขจรเขตภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร วิจัย
SC-20อาหารสำเร็จรูปสำหรับตัวอ่อนระยะ Megalopa ของปูแสม Episesarma singaporenseนายชาญยุทธ สุดทองคงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิจัย
SC-21การแยกและประเมินความสามารถของเอนโดไฟท์ติกแอคติโนแบคทีเรียจากข้าวในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและความเป็นปฏิปักษ์ต่อ Pyricularia sp.นายกานต์ แย้มพงษ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
SC-22ผลของแบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์ท้องถิ่นในการควบคุมโรคราดำของเห็ดนางฟ้าภูฐานนายหริพันธุ์ สมนิลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์วิทยานิพนธ์
SC-23การประเมินคุณภาพดิน การคัดแยกและการจำแนกชนิดของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ผลิตกรดอินโดลอะซิติกที่แยกได้จากข้าวเกษตรอินทรีย์ 1 ปีนางสาวสมคิด ดีจริงมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิจัย
SC-24การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพยับยั้ง Curvularia lunata เชื้อราสาเหตุโรคกล้าเน่าของข้าวนายปฏิกรณ์ อินโองการมหาวิทยาลัยพะเยาวิทยานิพนธ์
SC-25การเตรียมแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและแป้งเทอร์โมพลาสติกดัดแปรนายเมธา รัตนากรพิทักษ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
SC-26การหาดัชนีหักเหของแก้วปริซึมด้วยสมการคอชี โดยใช้เครื่องสเปกโทรมิเตอร์นายเอกชัย อัชชะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์วิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
SH-01ความสามารถในการทรงตัวและระดับกิจกรรมทางกายในวัยรุ่น (Postural control and physical activity in adolescents)นางสาวอรษา แสนโนมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยานิพนธ์
SH-02การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาทันทีระหว่างเทคนิคแอคทีฟรีลีสแบบดัดแปลง และการนวดไทยในผู้ป่วยกลุ่มอาการสะบักจม (Comparative study of the immediate therapeutic effects between modified active release technique and traditional Thai massage in patient with scapulocostal syndrome)นายเศรษฐพงศ์ หนองหารพิทักษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยานิพนธ์
SH-03การประเมินลักษณะกลุ่มอาการโลเวอร์ครอสในนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงปี พ.ศ. 2559(Investigations of lower crossed syndrome’s characteristics in clinical dental students at Khon Kaen University in 2016)นางสาวธนาภรณ์ ศรีเจษฎารักข์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยานิพนธ์
SH-04การศึกษาเปรียบเทียบผลระยะสั้นระหว่างการออกกำลังกายทั่วไปและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักในนักศึกษาทันตแพทย์ (Comparative study of short term effect between general and scapular stabilized exercise in dental students)นายธนพงษ์ เหมือนชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยานิพนธ์
SH-05ผลของพฤติกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพของประชาชน อบต.ขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชนายอำนาจ สร้อยทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิจัย
SH-07การศึกษาคุณภาพน้ำประปาทางจุลชีววิทยาในเขตพื้นที่ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนางสาวณัฐนันท์ อิ่มเมฆมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
SH-08Isolated human dental pulp stem cell failed to be induced to swine valvular interstitial cell: The limitation of speciedifferencesนายผศ.ดร.สราวุธ คำปวนมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
SH-09การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกของสารสกัดจากข้าวกล้องงอก ข้าวกล้อง และข้าวขาว จากข้าวสายพันธุ์ KDML105 และ PL2นางสาววาจาทิพย์ บูรณวิชิตมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
SH-10การศึกษาแบคทีเรียในมูลนกบุกรุกในมหาวิทยาลัยนเรศวรนางสาววาสนา ฉัตรดำรงภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
SH-11การประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรณีศึกษา : งานก่อสร้างโครงการ อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นางมุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิจัย
SH-12พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในอู่ซ่อมรถยนต์ เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชSafety Behaviors among worker in the garage, Nakhon municipal area, Nakhon Si Thammarat provinceนางมุจลินท์ อินทรเหมือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิจัย
SH-13ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของพนักงานดับเพลิง จังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวศิริพร ด่านคชาธารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิจัย
SH-14พฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้แก๊สหุงต้มของผู้ประกอบการร้านอาหาร ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชนางสาวศิริพร ด่านคชาธารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิจัย
SH-15ปัจจัยที่มีผลต่อต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมานางสาวชลลดา ทอนเสาร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย
SH-16บริโภคนิสัย และภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร นางสาววสุนธรา รตโนภาสมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรวิจัย
SH-17ความเสี่ยงอันตรายและเส้นทางการเข้าสู่อาชีพ ของคนรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า พื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นายไสว ชัยประโคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยานิพนธ์
SH-18ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงราย: การศึกษาแบบภาคตัดขวางนายฐาปกรณ์ เรือนใจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวิจัย
SH-19ผลลัพธ์ของการกดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทันทีร่วมกับการคลึงมดลูกเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในผู้คลอดปกตินางสาวพรทิพย์ เรืองฤทธิ์หน่วยงานตึกคลอด กลุ่มการพยาบาลวิจัย
SH-20สถานการณ์ สาเหตุ และทัศนคติของผู้มารับการบำบัดเลิกสูบบุหรี่ จังหวัดมหาสารคามนายผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามวิจัย
SH-21ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้ป่วย และครอบครัวเป็นผู้ป่วยในระบบบังคับ ศึกษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีนายขจรศักดิ์ แสนสุภามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยานิพนธ์
SH-22มูลเหตุจูงใจในการใช้ยาเสพติดของผู้ที่เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีนางสาวนุชสา อินทะจักร์ขอนแก่นวิทยานิพนธ์
SH-23ผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีนางกนกวรรณ จังอินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยานิพนธ์
SH-24การศึกษาสาเหตุและทัศนคติของผู้มารับการบำบัดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดมหาสารคามนายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามวิจัย
SH-25การสำรวจปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการรักษาด้วยยา ในผู้ป่วยโรคหนองใน หนองในเทียม และซิฟิลิส ณ ศูนย์สาธิตบริการกามโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์นายภานุวัฒน์ เสงี่ยมจิตต์เกษมมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
SH-26ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากของชาวประมงพื้นบ้านใน จังหวัดระยอง ประเทศไทยนางสาวแป้งร่ำ ประทีป ณ ถลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนวิทยานิพนธ์
SH-27การวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้าย โค กระบือ ปี 2012-2014 ของประเทศไทยนายณัฐชัย วรสุทธิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยานิพนธ์
SH-28ความรู้ ทัศนคติและวิธีปฎิบัติของควาญช้างต่อความเป็นไปได้ของการแพร่กระจายโรคผ่านการเคลื่อนย้ายช้างเลี้ยงในปางที่มีจำนวนการเคลื่อนย้ายช้างสูงของประเทศไทยนางสาวชญานิศ ประสานวงศ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยานิพนธ์
SH-29ผลของการกำจัดชั้นสเมียร์ต่อประสิทธิภาพการฟอกสีฟันและความแข็งผิวเนื้อฟัน(Effect of smear layer removal prior to intracoronal bleaching on shade improvement and dentin hardness)นางสาวขวัญเกล้า สายเชื้อมหาวิทยาสงขลานครินทร์วิทยานิพนธ์
SH-30Evaluation of the Adaptability and Nanoleakage among Lining Materials at the Cervical Dentin in Open Sandwich Techniqueนางสุขกมล กอโชติวุฒินนท์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
SH-31The enhancement of prebiotic on probiotic for inhibiting growth of dental caries pathogenนายสันติชัย นุ่นปานมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
SH-32ผลของการกําจัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสีฟันจากภายในตัวฟันต่อการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟัน (Effect of smear layer removal prior to intracoronal bleaching on radicular peroxide penetration)นางสาวอริญญา กาญจนานุชิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยานิพนธ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
SO-01การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพด้านการแปลภาษาญี่ปุ่น–ไทย ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีสอนแบบปกติและการสอนแบบ STADนางสาวศศิธร ศรีรัตน์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
SO-02การสร้างแรงจูงใจและเจตคติต่อการพูดภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาโดยการใช้ค่ายภาษาอังกฤษนางจิตราพร งามเนตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวิจัย
SO-03การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีนางอรวรรณ แท่งทองมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวิจัย
SO-04Does Pronunciation Issue Matter? : A Survey of Thai Teachersนางณัฐริกา ทองปัชโชตินเรศวรวิทยานิพนธ์
SO-05“ของดีที่บ้านหมอเมือง” ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพท้องถิ่น ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นางสาวพิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิจัย
SO-06การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายนางสาวจิราพร มะโนวังมหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงรายวิจัย
SO-07การยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายนางสาวกนกวรรณ ปลาศิลาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์วิจัย
SO-08การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้อยของชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายนางสาวชญานิน วังตาลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิจัย
SO-09การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ ๑๖ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายนางสาวรักชนก อินจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิจัย
SO-10การศึกษาและพัฒนาการผลิตน้ำอ้อยสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : บ้านป่าก่อพัฒนา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายนางสาวชุติภัสร์ เรืองวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิจัย
SO-11การประกอบสร้างตัวตนทางเพศ และพื้นที่ทางสังคมของแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ : กรณีศึกษากลุ่มวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครนางสาวรัตติกานต์ วิไลพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
SO-12กระบวนการสร้างความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของเซียนพระเครื่อง ในเขตจังหวัดพิษณุโลกนางสาวพรรณประภา สมิงนิลมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
SO-13การวิเคราะห์สาเหตุเชิงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกนายวีรภัทร ศิริพงษ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
SO-15ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงของนิสิตระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลกนางสาวทัตพิชา เขียววิจิตรมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
SO-16เพศวิถีและการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง : กรณีศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกนางสาววชิราภรณ์ ศรีเงินมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
SO-17การวิเคราะห์สาเหตุเชิงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตหญิง ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกนายอภิณัฐ ช้างกลางมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
SO-18แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปรับสีผิวของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกนางสาวอนัญญา นิ่มนงค์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
SO-19ภาวะทุกข์ยากของคู่สมรสที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษาของคู่สมรสคู่หนึ่งในจังหวัดแพร่นางสาวรุ่งนภา อินทะจักร์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์