การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 ผลงานวิจัยสร้างสรรค์

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ จำนวนผู้ลงทะเบียน 61 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

391. ความงามแห่งธรรมชาติ: การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดBeauty of Nature: Creative Design of Krachud Basketry Products

เรวัต สุขสิกาญจน์
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

390. การออกแบบและพัฒนาบ้านไม้จริงสำเร็จรูปเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

ขวัญพงษ์ สมมิตร
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

389. การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รัฐพล พรหมมาศ
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

388. การออกแบบและพัฒนาชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน

พบสันต์ ติไชย
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

387. วาดเส้นสร้างสรรค์ – พลังความเคลื่อนไหวจากรูปทรงสัตว์หิมพานต์

ชัยวัฒน์ คำฝั้น
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

386. นวัตกรรมสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์มีกลิ่นหอม

รัชฎาพร ใจมั่น
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

385. การฉายภาพเสมือนจริงบนหุ่นจำลอง สำหรับโครงการนิทรรศการอาภรณ์ 3

ชญานิศ ชิงช่วง
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาปัตยกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

384. การออกแบบเกมการ์ด เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนหลักสูตรออกแบบสื่อสาร

ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรออกแบบสื่อสาร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

383. การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

สุจิรา ถนอมพร
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

382. บ้านดินต้านแผ่นดินไหว

วัชรินทร์ จินต์วุฒิ
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

380. การพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงินโดยการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

อุษา อินทร์ประสิทธิ์
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

379. การก้าวสู่สถานะใหม่ ในสภาวะเดิม

ศิริกัลยา โชติมณี
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

378. การศึกษาและสร้างสรรค์เรื่องพื้นที่และเวลาในศิลปะดิจิตอล

อนุสรณ์ คาบเพชร
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

377. การออกแบบหนังสือเทคโนโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง การละเล่นขอวเด็กไทย

จันทร์จิรา นที
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

376. การออกแบบและพัฒนาชั้นวางของจากขวดน้ำพลาสติกท่ีใช้แล้วปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย

มัณฑนา ขำหาญ
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตลล้านาเชียงใหม่ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

374. การออกแบบบรรจุภัณฑ์คอนวีเนียนสำหรับโรตีและมะตะบะ

สุชาดา อินทโชติ
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

372. ภายใต้วาทศาสตร์ที่ไร้ตัวตน

อาคม ทองโปร่ง
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

371. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ SMEs “โคมศรีล้านนา จังหวัดลําปาง”

วรุต มณีมาโรจน์
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

368. อิทธิพลของศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกที่ผสมผสานในงานเฟอร์นิเจอร์ล้านนา

นวนพ สุวรรณภูมิ
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาปัตยกรรมศาสตร์/หลักสูตรศิลปกรรมศาตร์ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

367. การศึกษาและพัฒนาตู้เสื้อผ้าสำหรับผู้พิการที่ใช้วีลแชร์

กัมพล แสงเอี้ยม
การนำเสนอ: || - || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย