รายละเอียดการจัดทำต้นฉบับ

การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ

พิมพ์โดยตัวอักษร Eucrosia UPC ขนาด 12 พ้อยท์, เนื้อหารวมกันแล้วไม่เกิน 600 คำ, ระบุคำสำคัญของเรื่อง (Keywords) จำนวนไม่เกิน 5 คำ Download

รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ (Full Paper)

ใช้ตัวอักษร Eucrosia UPC ตลอดทั้งบทความ, ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้าตรงด้านล่างขวาของกระดาษ A4, กำหนดไม่เกิน 12 หน้า Download Template

รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ (Abstract)

หัวเรื่องบทคัดย่อใช้ตัวอักษร Eucrosia UPC ขนาด 12 พ้อยท์ ตัวหนา เนื้อหาในบทคัดย่อมีเพียงย่อหน้าเดียว(ไม่ใช้หัวข้อย่อยในบทคัดย่อ) Download Template

ข้อกำหนดการส่งผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์

เป็นผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์

ที่เสร็จสิ้นแล้วนับย้อนหลังจากวันที่นำเสนอผลงานในงาน “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12 ไม่เกิน 3 ปี หรือเป็นผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการ

หากเป็นผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหรือเป็นโครงการต่อเนื่องจะต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการ

กรณีผู้นำเสนอเป็นนักศึกษา

ประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสียก่อน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงชื่อไว้เป็นหลักฐานตามแบบฟอร์มหนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้มีการปรับแก้ไข/เพิ่มเติมในบทความฉบับเต็ม (Manuscript) นักศึกษาต้องนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการปรับแก้ไขผลงาน ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในหนังสือรับรองการปรับแก้ไขผลงานและให้คณะกรรมการตามกำหนดเวลา

ไม่เกิน 3 ชิ้น/เรื่อง

ผู้นำเสนอสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้น/เรื่อง

Oral presentation

โปรดตรวจสอบห้องนำเสนอของท่าน

และกรุณาไปก่อนเวลาเพื่อจัดเตรียมไฟล์

ไฟล์นำเสนอ Microsoft PowerPoint Ver. 2010 ขึ้นไป

โดยใช้รูปแบบตัวอักษรมาตรฐาน TH Sarabun และ/หรือ Tahoma โดยห้องนำเสนอจะมีคอมพิวเตอร์เตรียมให้

เวลาการนำเสนอผลงานๆ ละ 20 นาที

แบ่งเป็นการนำเสนอ 15 นาที และซักถาม 5 นาที

ท่านจะได้รับใบเกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

หลังจากท่านนำเสนอเสร็จสิ้น และสามารถติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำห้องนำเสนอ

Poster presentation

โปสเตอร์ ขนาด กว้าง 70 ซม. ยาว 110 ซม. (แนวตั้ง)

จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง สามารถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตัวอักษรควรมีขนาดเพียงพอให้คณะกรรมการ หรือผู้สนใจอ่านได้ในระยะห่าง 1 เมตร ทั้งนี้ ขอให้ผู้นำเสนอจัดเตรียมพิมพ์โปสเตอร์มาเอง และเจาะตาไก่ 4 มุม สำหรับแขวนโปสเตอร์ Download

เนื้อหาโปสเตอร์

ประกอบด้วย: (1)ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, (2)ชื่อผู้ทำวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด, (3)บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่จำเป็นใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์และเป็นร้อยแล้วโดยไม่แบ่งเป็นข้อๆ, (4)บทนำ (ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย), (5)อุปกรณ์ (ถ้ามี) / วิธีการ (ตามความเหมาะสม), (6)ผลการวิจัยและอภิปรายผล , (7)สรุปผลการวิจัย, (8)เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น

การติดตั้งโปสเตอร์

สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 วลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทางผู้จัดงานจะเตรียมวัสดุ ในการแขวนโปสเตอร์ไว้ให้

ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

จะต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ คอยนำเสนอ/ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจ ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ตามเวลาที่กำหนด และสามารถติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำภาคโปสเตอร์