ดาวน์โหลด

เอกสารการนำเสนอของวิทยากร วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
เอกสารการนำเสนอของวิทยากร วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ประวีณา อินทร์ยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.)
นฤมล รัตนากรพันธ์ ผู้ประสานงานโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13
ปกหน้า
คำนำ
สารบัญ
คณะกรรมการพิจารณาบทคัดย่อและบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ Abstracts และ Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13
ปกหลัง
ฉบับเต็ม การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13 ISBN-978-616-426-040-5 [190MB]
เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ [หนังสือภายใน] [หนังสือภายนอก]
การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ
รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ (Full Paper)
รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ (Abstract)
รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ ขนาด กว้าง 70 ซม. ยาว 110 ซม. (แนวตั้ง) ผู้นำเสนอจัดเตรียมพิมพ์โปสเตอร์มาเอง และเจาะตาไก่ 4 มุม สำหรับแขวน [JPG] [PowerPoint]
เอกสารผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์
รูปแบบการจัดทำบทความในการนำเสนอผลงาน PDF | Word
รูปแบบชั้นวางผลงานเพื่อใช้ในการนำเสนองานวิจัย