รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ

(เฉพาะตอบรับเท่านั้น: จำนวน 224 ท่าน)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี สุจิปุลิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริตา ธนสุกาญจน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา น้อยทัพ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา วีระวัฒนากร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

8. รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา กล่ำเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาเคมี

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาภัทร เจริญไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาเคมี

12. รองศาสตราจารย์ดวงพร เปรมจิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

13. รองศาสตราจารย์วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

14. รองศาสตราจารย์สมชาย กฤตพลวิวัฒน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาฟิสิกส์

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย บงการณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาฟิสิกส์

16. รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาสถาปัตยกรรม

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ แตะกระโทก

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาสถาปัตยกรรม

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รองวิริยะพานิช

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาสถาปัตยกรรม

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาสถาปัตยกรรม

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา เจริญกิจ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาสถาปัตยกรรม

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

23. ดร.นันทวัน เหลี่ยมปรีชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาบริหารธุรกิจ

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มุขแจ้ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ กิจโชติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาบริหารธุรกิจ

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาบริหารธุรกิจ

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาภาษาอังกฤษ

28. รองศาสตราจารย์ประทีป นักปี่

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาดนตรี

29. รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

30. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

31. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิชยา เยี่ยมวัฒนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะทันตแพทยศาสตร์ || ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรยา ภูอภิชาติดำรง

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะทันตแพทยศาสตร์ || ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ

35. รองศาสตราจารย์นงนุช โอบะ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะพยาบาลศาสตร์ || ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกาญจน์ ปานสุวรรณ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะพยาบาลศาสตร์ || ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสหเวชศาสตร์ || ภาควิชากายภาพบำบัด

38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

39. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เรืองรอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรพร รักษ์งาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นินนาท ราชประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา การุญบุญญานันท์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาสถาปัตยกรรม

44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาสถาปัตยกรรม

45. ดร.รัฐพล ไชยรัตน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชานิเทศศาสตร์

46. ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาการท่องเที่ยว

47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สารินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสาธารณสุขศาสตร์ ||

49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จันมา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ

50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาภาษาไทย

51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพชร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาการท่องเที่ยว

52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาฟิสิกส์

53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร สุขเสริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาคณิตศาสตร์

54. ดร.ตติยา เทพพิทักษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ

55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตชัย สุวรรณาคม

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาฟิสิกส์

56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ

57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาฟิสิกส์

58. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสาธารณสุขศาสตร์ ||

59. ดร.ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชานิเทศศาสตร์

60. ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

61. ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาภาษาอังกฤษ

63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา อินจ่าย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ พิไลยเกียรติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะพยาบาลศาสตร์ || ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติยา บงกชเพชร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

66. รองศาสตราจารย์ ดร.จิติมา วรรณศรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา

67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรายุทธ วัยวุฒิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || วิทยาลัยพลังงานทดแทน ||

68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะนิติศาสตร์ || นิติศาสตร์

69. รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะพยาบาลศาสตร์ || ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

71. อาจารย์ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

73. ดร.นัฐพร โอภาสานนท์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาจิตวิทยา

74. ดร.นัฐพล มหาวิค

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75. ดร.ดนัย เรียบสกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ

76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ

77. ดร.ชาตรี ปรีดาอนันทสุข

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาบริหารธุรกิจ

78. ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ

79. ดร.สุพัฒน์ พลซา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาประวัติศาสตร์

81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร อินเจริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุปถัมภ์ นาครักษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

83. ดร.กรรณิการ์ สาตรปรุง

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาประวัติศาสตร์

84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ชูสำโรง

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

86. ดร.สมาพร คล้ายวิเชียร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ

87. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร

88. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม || คณะสาธารณสุขศาสตร์ || ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

89. ดร.จันทนา กุญชรรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี || คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ || สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

90. ดร.ละเอียด ศิลาน้อย

|| Doctor of Philosophy Degree (Ph.D.) in Business Administration ||

91. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

92. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ ชยาวนิช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

93. ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

94. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล เสาวภาคย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี || คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ||

96. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา โปราณานนท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิจิตรศิลป์ || สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

97. รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเกษตรศาสตร์ ||

98. รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

99. รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ จักร์มุณี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิทยาศาสตร์ || เคมี

100. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สวรรค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || ||

101. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || || ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

102. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาเคมี

103. ศาสตราจารย์เดชา วราชุน

|| ||

104. ดร.อังกาบ บุญสูง

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ || คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ||

105. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

106. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา พงษ์นิล

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ || สาขาวิชาพัฒนาสังคม

107. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพงษ์ พลโยราช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี || กลุ่มสาขาการตลาด

108. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ || คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ || สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

109. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล สุขบท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ || คณะวิทยาการจัดการ || สาขาวิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ

110. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน || คณะบริหารธุรกิจ ||

111. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน || ||

112. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา พรสิริพงษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล || สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ||

113. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเภสัชศาสตร์ || สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

114. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จุฑามณีพงษ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ || คณะสาธารณสุขศาสตร์ ||

115. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรชัย คำวงษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะเทคนิคการแพทย์ || ภาควิชากายภาพบำบัด

116. รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะพยาบาลศาสตร์ ||

117. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะสาธารณสุขศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

118. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ || คณะสหเวชศาสตร์ ||

119. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะสาธารณสุขศาสตร์ ||

120. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรี อัตถทิพพหลคุณ

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะเทคนิคการแพทย์

121. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะพยาบาลศาสตร์ || กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข

122. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วราภรณ์ สุวกูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || คณะเภสัชศาสตร์ || วิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม

123. ศาสตาจารย์ เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || วิทยาศาสตร์การแพทย์

124. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย

มหาวิทยาลัยบูรพา || คณะสาธารณสุขศาสตร์ ||

125. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช || วิทยาศาสตร์สุขภาพ || สาธารณสุขศาสตร์

126. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ || การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

127. ดร.อำนาจ อ่อนสอาด

มหาวิทยาลัยพะเยา || วิทยาศาสตร์การแพทย์ || ชีวเคมีและโภชนาการ

128. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || วิทยาศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

129. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาศัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || สถาปัตยกรรมศาสตร์ ||

130. รองศาสตราจารย์อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ

ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต || สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง || สถาปัตยกรรม

131. รองศาสตราจารย์ ดร.รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ||

132. รองศาสตราจารย์ปกรณ์ภัทร จันทรไข่สร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || วิจิตรศิลป์ ||

133. รองศาสตราจารย์วิสุทธ์ ภิญโญวาณิชกะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ || ||

134. รองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || สถาปัตยกรรมศาสตร์ ||

135. ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง

มหาวิทยาลัยบูรพา || ศิลปกรรมศาสตร์ ||

136. ศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || วิจิตรศิลป์ ||

137. รองศาสตราจารย์อลิตา จั่นฝังเพ็ชร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || สถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิจิตรศิลป์

138. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์

มหาวิทยาลัยมหิดล || วิทยาลัยดุรยางค์ศิลป์ ||

139. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || ศิลปกรรมศาสตร์ ||

140. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ

มหาวิทยาลัยสยาม || คณะนิเทศศาสตร์ ||

141. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ

มหาวิทยาลัยรังสิต || นิเทศศาสตร์ ||

142. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

143. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะมนุษยศาสตร์ ||

144. รองศาสตราจารย์เบญจา มุกตพันธุ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะสาธารณสุขศาสตร์ ||

145. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา ชวาลกุล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ศิลปอุตสาหกรรม

146. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม || เซรามิกส์

147. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพรณ์ ปีเตอร์

Southwestern Oklahoma State University || Arts and Sciences || Art, Communication and Theatre

148. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเกษตรศาสตร์ || สาขาวิชาพืชไร่

149. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

มหาวิทยาลัยศิลปากร || คณะมัณฑณศิลป์ || ออกแบบนิเทศศิลป์

150. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิน พัวพรพงษ์

มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ || แพทยศาสตร์ || ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

151. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร ทองอรุณ

ธรรมศาสตร์ || สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง || สถาปัตย์ฯ

152. รองศาสตราจารย์บรรจงศักดิ์ พิมพ์ทอง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || สถาปัตยกรรมศาสตร์ || ศิลปอุตสาหกรรม

153. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || สถาปัตยกรรมศาสตร์ || การออกแบบอุตสาหกรรม

154. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || Industrial Design || Textile Design Division

155. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะเทคนิคการแพทย์ || ภาควิชากายภาพบำบัด

156. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐ ตัณศิลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ || คณะเทคนิคการแพทย์ || ภูมิคุ้มกันวิทยาและธนาคารโลหิต

157. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดพล เทพสิทธา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะนิติศาสตร์ ||

158. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สมศักดิ์ จิตร์มงคลสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะทันตแพทยศาสตร์ ||

159. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะทันตแพทยศาสตร์ || ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ

160. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะสัตวแพทยศาสตร์ ||

161. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา แก้วประดับ

สงขลานครินทร์ || เศรษฐศาสตร์ || เศรษฐศาสตร์เกษตร

162. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล เขตเจนการ

|| ||

163. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.โสภิต ธรรมอารี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย || แพทยศาสตร์ || ภาคเภสัชวิทยา

164. ไม่ระบุวาสนา น้อยนาช

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน || ||

165. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ผิวนิล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

166. ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย || คณะเภสัชศาสตร์ || เภสัชกรรมปฏิบัติ

167. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเกษตรศาสตร์ ||

168. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || || ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

169. ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์

มหาวิทยาลัยบูรพา || คณะสาธารณสุขศาสตร์ || อนามัย

170. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก

มหาวิทยาลัยบูรพา || คณะสาธารณสุขศาสตร์ || สาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

171. ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย

มหาวิทยาลัยมหิดล || สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย || วัฒนธรรมศึกษา

172. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย

มหาวิทยาลัยมหิดล || สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย || สาขาวัฒนธรรมศึกษา

173. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาสังคมศาสตร

174. รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาสังคมศาสตร

175. อาจารย์ไชยรัตน์ ศิรินคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ || สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

176. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ||

177. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ || สาขาวิขาภาษาญี่ปุ่น

178. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สุโกศล

มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี || || ชีววิทยา

179. ไม่ระบุพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์ ||

180. ดร.ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยมหิดล || สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย || ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา

181. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

182. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

183. ดร.ปิยวรรณ ปิ่นแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

184. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองเดช คูภานุมาตc

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิจิตรศิลป์ || ทัศนศิลป์

185. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ เบญจดล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ || คณะศิลปกรรมศาสตร์ || ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

186. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิจิตรศิลป์ ||

187. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง สมประจบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี || คณะศิลปกรรมศาสตร์ || ศิลปะการออกแบบเท๕โนโลยี

188. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิจิตรศิลป์ || ทัศนศิลป์

189. ดร.ศุลีพร คำชมภู

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ || ศิลปะและการออกแบบ

190. ดร.อินทิรา พรหมพันธุ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ||

191. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะศิลปกรรมศาสตร์ ||

192. รองศาสตราจารย์สุกรี เกษรเกศรา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิจิตรศิลป์ ||

193. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ || คณะศิลปกรรมศาสตร์ || Textile Design Division

194. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || คณะครุศาสตร์ || สาขาวิชาศิลปศึกษา

195. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบศิริ แซ่ลี้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม || คณะวิทยาการสารสนเทศ || สาขาสื่อนฤมิต

196. ดร.รัฐพล พรหมมาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะสื่อสารมวลชน || สำนักวิชาการสื่อสารมวลชน

197. ดร.นพรัตน์ กุมภะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม || คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ || สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต

198. ดร.พิทย์พันธ์ สิทธิรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช || คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ || สาขาออกแบบนิเทศศิลป์

199. ดร.ขาม จาตุรงคกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ||

200. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิจจัง พันธะพจน์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ || คณะศิลปกรรมศาสตร์ || Art, Communication and Theatre

201. ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม || คณะมนุษยศาสตร์ ||

202. รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะศิลปกรรมศาสตร์ || ภาควิชาดนตรีไทยและเอเชีย

203. ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธุ์

มหาวิทยาลัยรังสิต || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ||

204. ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ||

205. ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล || สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ||

206. ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร

มหาวิทยาลัยบูรพา || คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ || ภูมิศาสตร์สารสนเทศ

207. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ์พลีรักษ์

มหาวิทยาลัยบูรพา || คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ || ภูมิสารสนเทศศาสตร์

208. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาฟิสิกส์

209. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || || ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

210. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะพยาบาลศาสตร์ ||

211. ดร.ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช || มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ || ออกแบบนิเทศศิลป์

212. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง

มหาวิทยาลัยศิลปากร || คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม || สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

213. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิณณา กรรณสูต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

214. ดร.พนิดาพร จงราเชนทร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาจิตวิทยา

215. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอดขวัญ นามสงวน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล

216. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาศึกษาศาสตร์

217. รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี || คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ || วิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

218. รองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

219. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วรรณวิไลรัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || แพทยศาสตร์ || ภาควิชารังสีวิทยา

220. ศาสตราจารย์ ดร. อิสระชัย งามหรู

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

221. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า || สาขาวิศวกรรมศาสตร์

222. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย สุนทรภาส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเภสัชศาสตร์ || เภสัชกรรมคลินิก

223. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะสัตวแพทยศาสตร์ || สัตวแพทย์สาธารณสุข

224. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัตถ พรหมมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ || คณะเศรษฐศาสตร์ ||