สถานที่จัดงาน

ชั้นที่ 1 อาคารเอกาทศรถ

ชั้นที่ 2 อาคารเอกาทศรถ

ชั้นที่ 3 อาคารเอกาทศรถ

ชั้นที่ 2 อาคารเอกาทศรถ ห้อง 209 (พื้นที่จัดแสดงโปสเตอร์)