image01

รูปแบบการสมัครเข้าร่วมงาน

นเรศวรวิจัยครั้งที่ 13
วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน พร้อมอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ ก่อนทำการสมัคร
กลุ่มผลงาน (1)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2)วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(3)มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4)วิจัยสถาบัน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
นเรศวรวิจัยครั้งที่ 13

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ได้รับ package) หรือท่านสามารถลงทะเบียนแบบ Walk-in (ไม่ได้รับ package)

ประเภทผลงาน - วิจัย
- วิทยานิพนธ์
- วิจัยสถาบัน
กลุ่มผลงาน - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- วิจัยสถาบัน
การส่งผลงาน - บทคัดย่อ (Abstract)
- บทความฉบับเต็ม (Full Paper)
ประเภทการนำเสนอ - Oral Presentaion
- Poster Presentaion
กำหนดการสมัครและส่งผลงาน - ลงทะเบียนและส่งผลงาน ภายใน 31 มีนาคม 2560
- ลงทะเบียนและเข้าร่วมงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
อัตราค่าลงทะเบียน - ผลงานวิจัย/วิจัยสถาบัน 2,000 บาทต่อเรื่อง
- ผลงานวิทยานิพนธ์ 1,000 บาทต่อเรื่อง
- การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 500 บาท (ได้รับ package) หรือท่านสามารถลงทะเบียนแบบ Walk-in (ฟรี โดยไม่ได้รับ package)
ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

หน่วยงานร่วมจัด